Jesteś tutaj

Konferencja „Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni”

W dniu 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mec. Aleksandra Urbanowska-Bohun uczestniczyła w konferencji organizowanej z udziałem Dziekana Wydziału prof. zw. dr hab. Romana Budzinowskiego przez Koło Naukowe Administratywistów AD REM pn.: „Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni”. Mec. A. Urbanowska-Bohun wygłosiła referat nt. finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Jej rozważania koncentrowały się na niedoskonałościach rozwiązań ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście tego, że mimo, iż inwestor inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pokrywa koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także koszty wynikające z odszkodowań zasądzonych w związku z wejściem w życie planu (ustalanych na podstawie art. 36 w/w ustawy), to i tak w pierwszej kolejności obciążenia te spoczywają na gminie niemającej wpływu na ustalenia planistycznej w tym zakresie. Rodzi to w konsekwencji istotne problemy praktyczne, które mec. Aleksandra Urbanowska-Bohun szczegółowo omówiła. Uczestnicy Konferencji dyskutowali także o tym czy rzeczywiście inwestycje realizowane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są zawsze lepsze, niż te zrealizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zarówno w aspekcie teoretycznym, prawnym, jak i rzeczywistym, głównie na przykładzie licznych inwestycji zrealizowanych i realizowanych na terenie miasta Poznania.