Jesteś tutaj

Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 listopada 2018 r. uwzględnił skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Koszalina w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (sygn. akt I OSK 351/17).

NSA w całości podzielił argumentację naszej Kancelarii zawartą w skardze kasacyjnej i tym samym uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd stanął na stanowisku, że nawet dokumenty tzw. „wewnętrzne” sporządzone przez organ stanowią informację publiczną, która podlega udostępnieniu.