Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół” rekomendując przeprowadzenie aukcji elektronicznej (licytacja w dół), wynikiem czego…

Więcej
„Zamówienia publiczne w czasie epidemii”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 3 kwietnia 2020 roku opublikował artykuł radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego, kierującego praktyką…

Więcej
Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Gminy Czerwonak

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni AKWEN w Koziegłowach”, w wyniku którego w dniu…

Więcej
Wszystkie aktualności

„Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i orzecznictwie”

23.01.2020

W związku ze znaczącą  dynamiką orzecznictwa dotyczącego tzw. kredytów frankowych, objawiającą się zarówno w najnowszych orzeczeniach Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, w szczególności zaś w związku z orzeczeniem TSUE z dnia 3 października 2019 r., co przełożyło się na wzmożone zainteresowanie rynku tą tematyką, członkowie Zespołu zajmującego się w naszej Kancelarii sporami z bankami, tj. radca prawny Renata Kawula i radca prawny Michał Twardowski, w dniu 23 stycznia 2020 r. wzięli udział w szkoleniu „Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i orzecznictwie” prowadzonym przez Panią dr Helenę Ciepłą - Sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Szkolenie swym zakresem obejmowało następujące zagadnienia:

1. Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany, bądź denominowany,

2. Abuzywne klauzule walutowe,

3. Eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy,

4. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
    warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE. L 1993/95/29),

5. Znaczenie wyroku TSUE z 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych,

6. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej,

7. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia,

8. Zawezwanie do próby ugodowej, a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21 sierpnia 2019 roku,

9. Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności,

10. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu,

11. Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności,

12. Orzecznictwo.

Szkolenie pozwoliło uporządkować pozyskaną dotąd wiedzę i potwierdzić prawidłowość koncepcji, przyjętych we wcześniej już skierowanych do sądów pozwach. Zespół zajmujący się sporami „frankowymi” z bankami aktualnie przygotowuje dokumentację do dalszych kilkunastu pozwów zmierzających do odzyskania znaczących kwot nadpłaconych przez Klientów Kancelarii w związku z zawartymi do 2010 roku  niekorzystnymi „umowami frankowymi”, zawierającymi tzw. klauzule abuzywne.

Pozostałe aktualności