Uczestniczyliśmy w XVII Forum Rynku Zdrowia

Mecenasi z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych tj. radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Anna Piotrowska-Musioł oraz adwokat Paulina Kozłowska  uczestniczyły w XVII Forum…

Więcej
Publikujemy w Kwartalniku: Prawo Budowlane (nr 10)

W Numerze 10. Kwartalnika: Prawo Budowlane (wydawnictwo Must Read Media) ukazał się artykuł mec. Anety Fornalik: „Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – procedura, charakter prawny”, który…

Więcej
Nie warto zwlekać z decyzją o dochodzeniu roszczeń – Sądy potwierdzają zasadność powództw nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments wobec Alior Bank S.A.

Kancelaria wniosła kolejny pozew związany z roszczeniami nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments. Tym razem Klient Kancelarii, konsument, domaga się zapłaty na jego rzecz przez Alior…

Więcej
Wszystkie aktualności

Gmina może skutecznie domagać się zapobieżenia szkodzie w środowisku

05.10.2021

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2021 roku oddalono zażalenie spółki będącej jednym z operatorów sieci gazowej w Polsce na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Klienta Kancelarii tj. Gminy położonej na terenie Powiatu Poznańskiego. Udzielone przez Sąd zabezpieczenie polega na nakazaniu operatorowi gazociągu jego czasowego wyłączenia z uwagi na uprawdopodobnione wystąpienie stanu zagrożenia poważną szkodą w środowisku – do czasu zakończenia procesu.

Gmina wystąpiła przeciwko operatorowi gazociągu z pozwem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych chroniących środowisko przed poważną szkodą - na podstawie art. 323 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wskazane roszczenia bardzo rzadko są przedmiotem postępowań sądowych a sprawa wytoczona przez Kancelarię na rzecz swojego Klienta ma charakter niemal precedensowy.

W stanie faktycznym sprawy na jedną z działek położonych na terenie Gminy, przez którą przebiega podziemny gazociąg wysokociśnieniowy, dochodziło za przyzwoleniem prywatnego właściciela do długotrwałego nawożenia przez osobę trzecią mas ziemnych nad strefę ochronną gazociągu. W toku rozmów i negocjacji przed wystąpieniem przez Gminę na drogę sądową operator gazociągu przyznał, że istnieje ryzyko rozszczelnienia gazociągu oraz wybuchu gazu prowadzącego w oczywisty sposób do szkody w środowisku – z uwagi na nadmierne obciążenie gazociągu oraz brak szczegółowych informacji co aktualnego stanu technicznego gazociągu pobudowanego w latach 70-tych XX wieku. Jednocześnie jednak operator gazociągu domagał się, aby koszty usunięcia mas ziemnych znad gazociągu poniosła Gmina – w ramach zastępczego wykonania obowiązków właściciela nieruchomości na którą nawieziono masy ziemne w postępowaniu administracyjnym.

Zarówno Sąd udzielający zabezpieczenia roszczenia Gminy jak i rozpatrujący zażalenie przyjęły jednak argumentację przeciwną, zgodnie z którą w sytuacji realnego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z ryzykiem rozszczelnienia gazociągu oraz ustalonej bierności operatora, który nie badał w sposób wystarczający stanu technicznego gazociągu, zwłaszcza w sytuacji długotrwałego naruszania przez właściciela nieruchomości strefy ochronnej gazociągu i nawożenia nad nią mas ziemnych, jak i nie wystąpił o ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu na swoją rzecz - to obowiązek usunięcia stanu zagrożenia szkodą w środowisku obciąża właśnie jego.

Sprawa w Kancelarii prowadzona jest przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza oraz radcę prawnego Michała Twardowskiego.

Pozostałe aktualności