„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Kolejny sukces w NSA w sprawie tzw. „Ustawy dekomunizacyjnej”

06.06.2019

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – os. Szarych Szeregów. Kancelaria w osobie radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun reprezentowała w sprawie Gminę Swarzędz.

To już drugi prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej na gruncie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, w której Kancelaria reprezentowała Gminę Swarzędz. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie przychylił się do stanowiska Wojewody Wielkopolskiego wyrażonego w jego skardze kasacyjnej. Tym samym podzielił w pełni argumentację WSA w Poznaniu, a także Gminy Swarzędz reprezentowanej przez Kancelarię, że Wojewoda nie miał kompetencji do zmiany nazwy osiedla, które nie jest ani jednostką pomocniczą gminy, ani ulicą czy placem. Ponadto stwierdził, że Wojewoda powinien był sprawdzić, jaką konkretnie formację upamiętnia nazwa osiedla, również ze względu na istniejące nazwy sąsiednich osiedli, tj. Kościuszkowców i Czwartaków, albowiem Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu przyjął, iż nazwa ta upamiętnia formację „dąbrowszczaków” walczącą w wojnie domowej w Hiszpanii, podczas gdy faktycznie upamiętnia ona II Dywizję Piechoty im. J. H. Dąbrowskiego będącą częścią I Armii Wojska Polskiego utworzonej w ZSRR. Podobnie jak w poprzedniej sprawie Sąd przyjął również, że uznanie, iż Rada Gminy nie podejmując samodzielnie uchwały ws. zmiany nazwy pozbawiła się również prawa do zaskarżenia zarządzenia zastępczego do sądu administracyjnego, jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą samodzielności i ochrony sądowej samorządu terytorialnego.

Pozostałe aktualności