„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sporze o zapłatę kary umownej

19.08.2019

Zainicjowany w 2014 roku przez Kancelarię w imieniu Klienta – spółki z branży budowlanej, specjalizującej się w budowie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – spór, prowadzony przeciwko zagranicznemu kontrahentowi, zakończył się sukcesem. W dniu 16 lipca 2019 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął sprawę w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła kar umownych naliczonych przez Klienta, występującego w charakterze wykonawcy, z tytułu odstąpienia przez niego od łączącej strony sporu umowy o roboty budowlane z przyczyn obciążających kontrahenta – podwykonawcy – mianowicie daleko idącego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Łączna kwota naliczonych kar umownych wynosiła prawie 5 milionów złotych, na drodze sądowej Nasz Klient dochodził zapłaty kwoty ponad 600.000 złotych. Kontrahent nie zgadzał się ze stanowiskiem naszego Klienta, kwestionując istnienie podstaw do odstąpienia od umowy oraz nałożenia kar umownych. W zainicjowanym w imieniu Klienta przez Kancelarię sporze kontrahent wniósł pozew wzajemny, domagając się zapłaty przez Klienta kwoty prawie 7 milionów złotych.

Wśród istotnych kwestii badanych przez Sądy wskazać należy m.in. ziszczenie się przesłanek do skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, istnienie podstaw do naliczenia kar umownych oraz zasadność dochodzonych przez kontrahenta powództwem wzajemnym kwot. Rozstrzygnięcie tych zagadnień wymagało skorzystania z pomocy biegłego sądowego. W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w całości uwzględnił powództwo główne, uwzględniając powództwo wzajemne w niewielkim zakresie (w niespełna 2%). Przeciwnik procesowy wniósł apelację w zakresie powództwa głównego w całości, natomiast w zakresie powództwa wzajemnego w części. 

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyniku wywiedzionych przez obie strony sporu apelacji w wyroku z dnia 16 lipca 2019 roku podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, reprezentowanego przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza, oddalając apelację przeciwnika procesowego.

Pozostałe aktualności