„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces Kancelarii w sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia

27.06.2019

Kancelaria zakończyła sukcesem wieloletni spór z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Poznaniu, w którym radca prawny Magdalena Cieślińska – Dopierała reprezentowała jeden z największych poznańskich szpitali. W dniu 28 czerwca 2019 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła postępowania kontrolnego przeprowadzonego w latach 2010-2011, w wyniku którego NFZ nakazał szpitalowi zwrot kwoty w wysokości ponad 1 mln złotych z tytułu nienależnie sprawozdanych świadczeń oraz nałożył karę umowną z tego tytułu.

Istotnymi kwestiami badanymi przez Sądy I i II instancji, a następnie przez Sąd Najwyższy, była interpretacja pojęcia hospitalizacji przez pryzmat długości jej trwania oraz zasadność realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy na leczenie szpitalne. Na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 29 stycznia 2016 r. uchylił wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

W wyniku wnikliwej oceny materiału dowodowego oraz po przeprowadzeniu dowodu z dodatkowej opinii biegłego sądowego, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt: I ACa 454/16 w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Magdaleną Cieślińską – Dopierała oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza i uwzględnił apelację powoda w tej sprawie.

Pozostałe aktualności