Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Wyrokiem z dnia 20 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej…

Więcej
Artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego w „Monitorze Zamówień Publicznych”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu wrześniowym 2019 (nr 8) opublikował artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego — Dyrektora…

Więcej
Zamówienia publiczne Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o łącznej wartości ponad 15 mln złotych z pozytywnym wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 26 sierpnia 2019 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało informację z Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 o zakończonej analizie…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sporze budowlanym

29.08.2019

Kancelaria zakończyła sukcesem spór na etapie postępowania apelacyjnego, w którym radca prawny Przemysław Przerywacz reprezentował jedną z wiodących polskich firm inżynieryjno-wykonawczych, działającą na terenie całego kraju. Wartość przedmiotu sporu wynosiła prawie  725.000,- złotych. W dniu 26 lipca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła roszczeń przeciwnika procesowego Kancelarii (podwykonawcy) związanych z zawartą z Klientem Kancelarii umową o prace budowlano–montażowe, w ramach której podwykonawca zobowiązał się wykonać określone umownie roboty.

Istotnymi kwestiami badanymi przez Sąd I i II instancji była możliwość naliczenia kar umownych naliczonych w związku z odstąpieniem od umowy oraz skuteczności odstąpienia dokonanego w oparciu o treść art. 491 k.c.

Radca prawny Przemysław Przerywacz argumentował, że samo zgłaszanie zaistnienia przeszkód w wykonywaniu umowy nie upoważnia do odstąpienia od umowy, lecz dla prawidłowej realizacji prawa do odstąpienia, konieczne jest wyraźne zagrożenie odstąpieniem od umowy (zakomunikowanie możliwości odstąpienia) w sytuacji nie usunięcia przeszkód, które pojawiły się w trakcie realizacji umowy, uniemożliwiając jej właściwe wykonanie.

Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, Sad Apelacyjny w Poznaniu podzielił stanowisko przedstawione przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza w apelacji.  Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 26 lipca 2019 roku, zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że obniżył zasądzoną od naszego Klienta na rzecz przeciwnika procesowego kwotę z 724.367,58 złotych do kwoty 274.177,58 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Pozostałe aktualności