„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sporze z ubezpieczycielem

23.05.2019

Kancelaria zakończyła sukcesem spór z największym zakładem ubezpieczeń w Polsce, w którym radca prawny Przemysław Przerywacz reprezentował Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o roszczenie w kwocie 500.000,- zł wraz z odsetkami. W dniu 23 maja 2019 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Spór dotyczył roszczenia regresowego ubezpieczonego Szpitala względem ubezpieczyciela. Szpital w procesie, który trwał kilka lat, został zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pacjenta. Szpital zażądał od ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń odmówił powołując się na przedawnienie, w tym obowiązujący w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia art. 819 § 2 k.c.

W procesie Kancelaria prezentowała stanowisko, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej przeciwko ubezpieczycielowi rozpoczyna się w dniu, w którym ubezpieczony mógł najwcześniej (art. 120 § 1 k.c.) realizować swoje uprawnienia z umowy ubezpieczenia; najpóźniej jest to dzień ogłoszenia wyroku, z którego wyniknęła odpowiedzialność ubezpieczonego objęta jego ubezpieczeniem OC. W ocenie Kancelarii uznanie, że roszczenie ubezpieczonego szpitala względem ubezpieczyciela może się przedawnić jeszcze przed przesądzeniem o odpowiedzialności szpitala pozostawałoby w sprzeczność z regułami rozsądnego rozumowania i elementarnym poczuciem sprawiedliwości, do których to zasad odwołuje się obecnie w licznych rozstrzygnięciach orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2019 roku, sygn. akt: V ACa 402/18 w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza z Departamentu Procesów Sądowych i Spraw Spornych i w całości oddalił apelację pozwanego w tej sprawie.

Pozostałe aktualności