„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sprawie tzw. "Ustawy dekomunizacyjnej"

15.11.2018

WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 14 listopada 2018 r. uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. Ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę, tj. ks. Józefa Tischnera. Kancelaria reprezentowała w sprawie Radę Miejską w Swarzędzu. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów użyteczności publicznej oraz pomników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1103), zwana potocznie ustawą dekomunizacyjną weszła w życie dnia 2 września 2016 r. Zobowiązała ona m. in. rady gmin do zmian nazw ulic mogących upamiętniać osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo mogące w inny sposób taki ustrój propagować. W razie niewywiązania się z tego obowiązku wojewodowie uzyskali kompetencje do wydawania zarządzeń zastępczych, a więc aktów prawnych zastępujących stosowne uchwały m. in. rad gmin. Tak też stało się w tej sprawie. Rada Miejska w Swarzędzu nie podjęła uchwały zmieniającej nazwę ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu uznając, iż był on jedynie poślednim lokalnym działaczem KPP i PPR i w rezultacie nie można uznać, iż jego osoba w jakikolwiek sposób spełnia przesłanki wskazane w ustawie, a pozwalające stwierdzić, że symbolizuje bądź propaguje ustrój komunistyczny. Argumenty te zostały również podniesione w skardze wywiedzionej przez Kancelarię w imieniu Rady. Wskazano w niej również, że w zasadzie Wojewoda Wielkopolski nie poczynił żadnych własnych ustaleń zmierzających do wykazania czy rzeczywiście przesłanki te zostały spełnione, a oparł się jedynie na opinii IPN, która w takiej sprawie ma charakter jedynie pomocniczy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości podzielił zarzuty skargi, czego konsekwencja było uchylenie zarządzenia zastępczego Wojewody.

Pozostałe aktualności