„Pułapki prawne związane ze zdalnymi poradami ambulatoryjnymi” – wykład adwokata Pawła Sowisło na webinarium Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne we współpracy z L’Oreal w dniu 19 maja 2020 roku zorganizowało webinarium „Gabinet dermatologa dziś i po pandemii COVID-19”, w czasie którego wykład poświęcony uwarunkowaniom…

Więcej
Awans w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” (2020r.)

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym, XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” skupiającym całą branżę doradztwa podatkowego, w skali całego kraju awansowaliśmy o 7 miejsc…

Więcej
W dzienniku „Rzeczpospolita” odpowiadamy na pytania Czytelników związane z koronawirusem (14.04.2020)

W dniu 14 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika: „W czasie pracy w szpitalu miałem styczność z osobami chorymi z powodu COVID-19 i zostałem poddany izolacji w warunkach domowych. Jakie świadczenia…

Więcej
Wszystkie aktualności

W dzienniku „Rzeczpospolita” odpowiadamy na pytania Czytelników związane z koronawirusem (15.04.2020)

15.04.2020

W dniu 15 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika:

Jestem osobą przewlekle chorą i skierowano mnie do niosącej ryzyko zakażenia pracy przy zwalczaniu epidemii. Co mogę zrobić ?

odpowiedzi udzieliła radca prawny Ewelina Jeglikowska – Dyrektor Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych:

„Obowiązujące przepisy nie dopuszczają kierowania do niosącej ryzyko zakażenia pracy przy zwalczaniu epidemii m.in. osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi. Oznacza to, że decyzja o skierowaniu do takiej pracy w ogóle nie powinna była zostać wobec takich osób wydana. Jeżeli jednak decyzja, pomimo tego, zostanie podjęta ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Jej niewykonanie naraża adresata na ryzyko nałożenia kary finansowej w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. W związku z tym rekomendujemy, aby:

  1. odwołać się od niej zgodnie z treścią zawartego w niej pouczenia (od decyzji Wojewody przysługuje w tym zakresie odwołanie do Ministra Zdrowia, wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji),
  2. niezwłocznie zawiadomić organ kierujący (co do zasady Wojewodę) oraz podmiot, na rzecz którego praca ma być świadczona o chorobie przewlekłej, przedstawiając zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej oraz
  3. jeżeli samo podjęcie pracy przy zwalczaniu epidemii stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby zobowiązanej, rekomendujemy pozyskanie zwolnienia lekarskiego (L4) i przesłanie go do podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona praca.  

    https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/304159911-Koronawirus-Czy-do-pracy-przy-epidemii-moze-zostac-skierowana-osoba-przewlekle-chora.html

Także w dniu 15 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika:

Jestem pielęgniarką i nie wykonywałam zawodu. W związku z epidemią wirusa SARSCoV2 zamierzam podjąć wykonywanie zawodu. Czy muszę wcześniej odbyć przeszkolenie ?

odpowiedzi udzieliła radca prawny Anna Piotrowska-Musioł z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych:

„Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do jego wykonywania. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pielęgniarka i położna, które nie wykonywały zawodu są - wyjątkowo - uprawnione do rozpoczęcia wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym, po zawiadomieniu o tym fakcie okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Przez pierwsze dwa tygodnie pielęgniarka lub położna wykonują zawód we współpracy z inną pielęgniarką lub położną, pracującą w tym samym podmiocie, po czym mogą wykonywać zawód samodzielnie. Okres wykonywania zawodu na tych zasadach wlicza się do okresu obowiązkowego przeszkolenia.”

https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/304159910-Koronawirus-ulatwienia-dla-pielegniarek-powracajacych-do-wykonywania-zawodu.html

Pozostałe aktualności