„Pułapki prawne związane ze zdalnymi poradami ambulatoryjnymi” – wykład adwokata Pawła Sowisło na webinarium Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne we współpracy z L’Oreal w dniu 19 maja 2020 roku zorganizowało webinarium „Gabinet dermatologa dziś i po pandemii COVID-19”, w czasie którego wykład poświęcony uwarunkowaniom…

Więcej
Awans w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” (2020r.)

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym, XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” skupiającym całą branżę doradztwa podatkowego, w skali całego kraju awansowaliśmy o 7 miejsc…

Więcej
W dzienniku „Rzeczpospolita” odpowiadamy na pytania Czytelników związane z koronawirusem (15.04.2020)

W dniu 15 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika: „Jestem osobą przewlekle chorą i skierowano mnie do niosącej ryzyko zakażenia pracy przy zwalczaniu epidemii. Co mogę zrobić ?” odpowiedzi udzieliła…

Więcej
Wszystkie aktualności

Zamówienia publiczne Gminy Rokietnica o łącznej wartości ponad 4,9 mln PLN z pozytywnym wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego

18.03.2020

W dniu 17 marca 2020 roku Gmina Rokietnica otrzymała informację z Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 o zakończonej analizie dokumentacji, dotyczącej udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPWP.03.03.03-30-0014/17 „Węzeł Przesiadkowy Rokietnica”. 

Na skutek dokonanej analizy dokumentacji przetargowej, nie stwierdzono nieprawidłowości w procedurze zamówień w przedmiocie: „Zakup 4 szt. autobusów niskoemisyjnych" à zamówienie udzielone zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego.

Kompleksową obsługę prawną zamówienia publicznego - projektu nr RPWP.03.03.03-30-0014/17 „Węzeł Przesiadkowy Rokietnica” zapewnił Arkadiusz Bocian – prawnik Departamentu Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego potwierdzono prawidłowość stosowania zasad Prawa Zamówień Publicznych, w tym w szczególności ustalono, że:

 • Zamawiający zastosował właściwą procedurę udzielenia zamówienia,
 • Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie, opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na portalu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także udokumentował dzień przekazania ww. ogłoszenia,
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków,
 • w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwy termin składania ofert,
 • SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
 • wykonawcy, którzy składali zapytania dotyczące SIWZ otrzymali na nie odpowiedź, wyjaśnienia udzielane wykonawcom na zadane pytania nie wpływały na zmianę ogłoszenia o zamówieniu,
 • zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu, powołano komisję przetargową, kierownik zamawiającego oraz wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu podpisali oświadczenia o bezstronności,
 • w postępowaniu oferty wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu,
 • ustalono kryteria oceny ofert,
 • wybrany wykonawca, który przystąpił do postępowania spełnił wymogi ważności oferty, został zakwalifikowany  do dalszej oceny oraz złożył wymagane oświadczenia i dokumenty,
 • Zamawiający poinformował o wyniku  postępowania i o wybraniu najkorzystniejszej oferty,
 • nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania,
 • protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór oferty,
 • umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę została podpisana w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe aktualności