Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja”  opublikował w dniu 19 stycznia 2022 roku artykuł „Rodziny wielopokoleniowe dobite opłatami za śmieci. Ulga nie dla nich”, w którym został…

Więcej
Radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”

Miło nam poinformować, że radca prawny Joanna Zielińska, adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska ukończyły szkolenie zatytułowane „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”, prowadzone przez specjalistów…

Więcej
Kancelaria wzięła udział w I Wielkopolskiej Konferencji Praw Pacjenta

W dniach 11-12 stycznia 2021 roku, w Poznaniu odbyła się I Wielkopolska Konferencja Praw Pacjenta, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Lekarską, przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Podczas…

Więcej
Wszystkie aktualności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych PJ Sowisło & Topolewski spółka komandytowo akcyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych PJ Sowisło & Topolewski spółka komandytowo- akcyjna w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9, 61-524, Poznań, KRS: 0000468551, NIP: 7772194769,  REGON: 631046485, Tel: (+48 61) 83 52 373, adres e-mail: kancelaria@sowislo.com.pl.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: kancelaria@sowislo.com.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych

 3. Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. klientów:

   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, ustalenia stanu faktycznego, formułowania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych/ administracyjnych/ pozasądowych i inne) – do czasu realizacji umowy;

   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;

   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;

   4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (np. sprawy z zakresu prawa medycznego) – do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;

  2. kontrahentów będących osobami fizycznymi:

   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;

   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;

  3. osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3, w tym w szczególności:

  1. inne podmioty świadczące usługi prawne;

  2. podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  3. biura informacji gospodarczej;

  4. nabywcy wierzytelności Kancelarii;

  5. podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi, w tym:

   1. informatyczne,

   2. księgowo- finansowe,

   3. audytorskie i kontrolne,

   4. windykacyjne,

   5. poligraficzne,

   6. niszczenia dokumentów,

   7. pocztowe oraz kurierskie

   Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. 

 5. Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez adwokata lub radcę prawnego tajemnicy zawodowej,

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej,

  3. w zakresie wynikającym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

 9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.