Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 roku (sygn. akt KIO 1115/20) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Więcej
Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym…

Więcej
Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano…

Więcej
Wszystkie aktualności

Samorządy terytorialne

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, których obsługę na szeroką skalę prowadzi od 2003 roku. Doradzaliśmy w wielu sprawach województwom i powiatom, jednakże głównie na co dzień doradzamy gminom. Pomoc prawna przez nas świadczona jest pomocą kompleksową  i dotyczy wszystkich dziedzin prawa i wszystkich spraw, w których pojawia się jakikolwiek problem prawny. Na taką obsługę pozwala bowiem zespół prawników, posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa. Pomoc prawna obejmuje nie tylko usługi świadczone na rzecz gmin, ale także jednostek jej podległym, między innymi: szkół, ośrodków kultury, bibliotek, zakładów gospodarki komunalnej.

Stała obsługa prawna gmin polega przede wszystkim na:

 • stałym kontakcie wójtów/burmistrzów, radnych oraz pracowników urzędu gminy i innych jednostek z prawnikami (kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy) celem bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udzielaniu pomocy prawnej pracownikom urzędu na dyżurach odbywających się w urzędzie (zazwyczaj dwa razy w tygodniu) celem umożliwienia bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udziale w spotkaniach, w których konieczna jest obecność prawnika gminy lub jednostek jej podległych,
 • obecności przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postepowaniach administracyjnych, których charakter wymaga wsparcia prawnego pracownika prowadzącego sprawę,
 • udziale w komisjach i sesjach rad gmin celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych,
 • reprezentowaniu gmin w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, nadzorczych, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział gmina (lub jej przedstawiciel) lub jednostka jej podległa,
 • reprezentowaniu gmin przy zawieraniu umów, w szczególności przed notariuszem.                                                                                                                                                                                                                                                                  Pomoc prawną świadczymy w zakresie rozwiązania każdego problemu prawnego, z którym gmina lub jednostka jej podległa zwraca się do Kancelarii. Zakres pomocy dotyczy między innymi:
 • prawa administracyjnego poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych każdego rodzaju, udzielanie porad z zakresu wszystkich dziedzin prawa administracyjnego, w szczególności: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo inwestycyjny, w tym prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo oświatowe, gospodarka nieruchomościami, gospodarka komunalna, prawo finansów publicznych, dostęp do informacji publicznej, reprezentowanie gminy w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prawa samorządowego poprzez konsultowanie i sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń, udział w obradach komisji i sesjach rady gminy, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie statutów, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem urzędu,
 • prawa pracy tj. zagadnień dotyczących zatrudnienia m.in. pracowników samorządowych i nauczycieli, konsultacji w sprawach zatrudnienia i treści umów o pracę, warunków przeprowadzania naborów na wolne stanowiska, sporządzania opinii prawnych, reprezentowania gminy lub jednostek jej podległych przed sądami pracy,
 • prawa cywilnego poprzez sporządzanie opinii prawnych, konsultacje i sporządzanie umów, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych przez sądami powszechnymi w postępowaniach sądowych, w szczególności: o zapłatę, o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, o eksmisję, o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie gminy na etapie przedprocesowym, sporządzanie wezwań do zapłaty i innych dokumentów wymagających argumentacji prawnej, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • prawa handlowego poprzez doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu przekształcenia formy prawnej jednostek podległych gminie, 
 • prawa karnego poprzez reprezentowanie przed organami postępowania przygotowawczego i na etapie sądowym oraz wykonawczym, 
 • prawa podatkowego poprzez sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień w sprawach bieżących, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • prawa zamówień publicznych poprzez sporządzenie opinii prawnych, konsultacje i sporządzenie umów, pomoc w przygotowaniu procedury przetargowej i jej rozstrzygnięciu, reprezentowanie gminy przed organami administracji i sądami powszechnymi,
 • spraw z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. sporządzania pism w sprawie, reprezentowania przed organem właściwym do spraw z zakresu dyscypliny finansów publicznych.