"Kontrowersyjne zadośćuczynienie"

To tytuł artykułu mec. Pawła Sowisło, który w dniu dzisiejszym ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”. Zapraszamy do jego lektury !                                                                                          

Więcej
Szkolenie wewnętrzne w zakresie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

W związku z dbałością o najwyższy standard pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię oraz koniecznością aktualizowania wiedzy w zakresie zmieniających się w szybkim tempie przepisów, w dniach 8 i 10…

Więcej
Podyplomowe studia „Prawo Nowych Technologii”

Z przyjemnością informujemy, że adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Joanna Kaczmarek–Pawlak ukończyły z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”, organizowane przez  Instytut Nauk…

Więcej
Wszystkie aktualności

Samorządy terytorialne

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, których obsługę na szeroką skalę prowadzi od 2003 roku. Doradzaliśmy w wielu sprawach województwom i powiatom, jednakże głównie na co dzień doradzamy gminom. Pomoc prawna przez nas świadczona jest pomocą kompleksową  i dotyczy wszystkich dziedzin prawa i wszystkich spraw, w których pojawia się jakikolwiek problem prawny. Na taką obsługę pozwala bowiem zespół prawników, posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa. Pomoc prawna obejmuje nie tylko usługi świadczone na rzecz gmin, ale także jednostek jej podległym, między innymi: szkół, ośrodków kultury, bibliotek, zakładów gospodarki komunalnej.

Stała obsługa prawna gmin polega przede wszystkim na:

 • stałym kontakcie wójtów/burmistrzów, radnych oraz pracowników urzędu gminy i innych jednostek z prawnikami (kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy) celem bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udzielaniu pomocy prawnej pracownikom urzędu na dyżurach odbywających się w urzędzie (zazwyczaj dwa razy w tygodniu) celem umożliwienia bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udziale w spotkaniach, w których konieczna jest obecność prawnika gminy lub jednostek jej podległych,
 • obecności przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postepowaniach administracyjnych, których charakter wymaga wsparcia prawnego pracownika prowadzącego sprawę,
 • udziale w komisjach i sesjach rad gmin celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych,
 • reprezentowaniu gmin w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, nadzorczych, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział gmina (lub jej przedstawiciel) lub jednostka jej podległa,
 • reprezentowaniu gmin przy zawieraniu umów, w szczególności przed notariuszem.                                                                                                                                                                                                                                                                  Pomoc prawną świadczymy w zakresie rozwiązania każdego problemu prawnego, z którym gmina lub jednostka jej podległa zwraca się do Kancelarii. Zakres pomocy dotyczy między innymi:
 • prawa administracyjnego poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych każdego rodzaju, udzielanie porad z zakresu wszystkich dziedzin prawa administracyjnego, w szczególności: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo inwestycyjny, w tym prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo oświatowe, gospodarka nieruchomościami, gospodarka komunalna, prawo finansów publicznych, dostęp do informacji publicznej, reprezentowanie gminy w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prawa samorządowego poprzez konsultowanie i sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń, udział w obradach komisji i sesjach rady gminy, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie statutów, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem urzędu,
 • prawa pracy tj. zagadnień dotyczących zatrudnienia m.in. pracowników samorządowych i nauczycieli, konsultacji w sprawach zatrudnienia i treści umów o pracę, warunków przeprowadzania naborów na wolne stanowiska, sporządzania opinii prawnych, reprezentowania gminy lub jednostek jej podległych przed sądami pracy,
 • prawa cywilnego poprzez sporządzanie opinii prawnych, konsultacje i sporządzanie umów, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych przez sądami powszechnymi w postępowaniach sądowych, w szczególności: o zapłatę, o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, o eksmisję, o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie gminy na etapie przedprocesowym, sporządzanie wezwań do zapłaty i innych dokumentów wymagających argumentacji prawnej, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • prawa handlowego poprzez doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu przekształcenia formy prawnej jednostek podległych gminie, 
 • prawa karnego poprzez reprezentowanie przed organami postępowania przygotowawczego i na etapie sądowym oraz wykonawczym, 
 • prawa podatkowego poprzez sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień w sprawach bieżących, reprezentowanie gminy i jednostek jej podległych przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • prawa zamówień publicznych poprzez sporządzenie opinii prawnych, konsultacje i sporządzenie umów, pomoc w przygotowaniu procedury przetargowej i jej rozstrzygnięciu, reprezentowanie gminy przed organami administracji i sądami powszechnymi,
 • spraw z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. sporządzania pism w sprawie, reprezentowania przed organem właściwym do spraw z zakresu dyscypliny finansów publicznych.