„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

COVID-19: Podmioty lecznicze oraz lekarze

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 istotnie zmieniły się zasady wykonywania działalności leczniczej, zarówno przez podmioty lecznicze jak i osoby wykonujące zawody medyczne. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe opracowania o zmianach w obowiązujących przepisach prawa oraz o nowych zasadach wykonywania działalności leczniczej.

Podmioty lecznicze

03.04.2020

Więcej

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzony został pakiet zmian, które obejmują podmioty lecznicze, w szczególności szpitale publiczne. Wykaz najważniejszych zmian wraz z ich zwięzłym omówieniem znajdziecie Państwo w poniższym opracowaniu.

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadził konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co się stanie w sytuacji, w której konkurs ten nie został rozstrzygnięty przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ?

 

Konkursy ofert oraz rokowania wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostają od tego dnia zawieszone. Ich wznowienie nastąpi po odwołaniu tego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Czy w czasie epidemii konieczne jest sprawozdawanie do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o listach oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego ?

 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia tego stanu i na okres jego trwania zawieszony jest obowiązek sprawozdawania do narodowego Funduszu zdrowia informacji o listach oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz umożliwiania pacjentom (świadczeniobiorcom) możliwości telerejestracji i monitorowania kolejki on-line.

Świadczenia zdrowotne nadal muszą być udzielane zgodnie z ustaloną kolejnością, zaś kolejka musi być aktualizowana na normalnych zasadach.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Jestem pielęgniarką i nie wykonywałam zawodu. W związku z epidemią wirusa SARS CoV 2 zamierzam podjąć wykonywanie zawodu. Czy muszę wcześniej odbyć przeszkolenie ?

 

Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do jego wykonywania.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pielęgniarka i położna, która nie wykonywała zawodu jest wyjątkowo uprawniona do rozpoczęcia wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym, po zawiadomieniu o tym fakcie okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Przez pierwsze dwa tygodnie pielęgniarka lub położna wykonuje zawód we współpracy z inną pielęgniarką lub położną, pracującą w tym samym podmiocie, po czym może wykonywać zawód samodzielnie. Okres wykonywania zawodu na powyższych zasadach wlicza się do okresu obowiązkowego przeszkolenia.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Jestem osobą przewlekle chorą i skierowano mnie do niosącej ryzyko zakażenia pracy przy zwalczaniu epidemii. Co mogę zrobić ?

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają kierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii m.in. osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi. Oznacza to, że decyzja o skierowaniu do takiej pracy w ogóle nie powinna była zostać wobec takich osób wydana.

Jeżeli jednak decyzja pomimo tego zostanie podjęta, ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Jej niewykonanie naraża natomiast adresata na ryzyko nałożenia kary finansowej w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. W związku z tym rekomendujemy, aby:

- odwołać się od niej zgodnie z treścią zawartego w niej pouczenia (od decyzji Wojewody przysługuje w   tym zakresie odwołanie do Ministra Zdrowia, wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji),

- niezwłocznie zawiadomić organ kierujący (co do zasady Wojewodę) oraz podmiot, na rzecz którego praca ma być świadczona o chorobie przewlekłej, przedstawiając zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej oraz

- jeżeli samo podjęcie pracy przy zwalczaniu epidemii stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby zobowiązanej, rekomendujemy pozyskanie zwolnienia lekarskiego (L4) i przesłanie go do podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona praca.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Zostałem poddany kwarantannie i otrzymuję zasiłek chorobowy. Czy mogę wykonywać pracę zdalnie ?

 

Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne) które zostały poddane kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą wykonywać pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Oznacza to, że pracę zdalną można świadczyć nie tylko na rzecz szpitali, ale także na rzecz innych podmiotów. Dopuszczalne jest również udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wykonywanie pracy w powyższy sposób w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych nie prowadzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Lekarze przedsiębiorcy

03.04.2020

Więcej

Wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej zmiany dotyczą również wykonywania działalności gospodarczej. Utrzymanie prowadzonej działalności leczniczej, zorganizowanej jako indywidualna praktyka zawodowa w okresie epidemii może okazać się trudne. Przedstawiamy więc również informacje w zakresie pozyskiwania dofinansowań, wynagrodzeń postojowych oraz innych, szczególnych rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców.

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

Czy ograniczenia związane z epidemią wykluczają udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej ?

 

Na czas ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego należy co do zasady zaprzestać wykonywania działalności leczniczej w zakresie:

- prowadzenia leczenia uzdrowiskowego,

- udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, chyba że groziłoby to poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, albo gdy świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności albo są to świadczenia udzielane w trybie stacjonarnym w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia,

- świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych, udzielanych w pojazdach (pracowniach mobilnych),

- świadczeń dentystycznych udzielanych w pojazdach (dentobusach);

- świadczeń dentystycznych w zakresie opieki nad uczniami.

W pozostałym zakresie nie ustanowiono zakazu prowadzenia działalności leczniczej. Zakaz przemieszczania się nie obejmuje sytuacji, w których personel medyczny dociera w miejsce pracy ani sytuacji, w których pacjent ma dotrzeć do miejsca, w którym będzie mu udzielane świadczenie zdrowotne.

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Czy ulega ona przedłużeniu ?

 

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron umowy. Przedłużenie następuje na okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu ofert lub rokowań po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

 

Wykonywanie zawodu lekarza

03.04.2020

Więcej

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim lekarzy, dlatego przygotowaliśmy dla tej grupy zawodowej szczegółowe opracowanie, które zawiera informacje dotyczące zasad wykonywania działalności leczniczej w indywidualnych praktykach zawodowych, w ramach umów z podmiotami leczniczymi, kierowania lekarzy do pracy przy epidemii oraz inne istotne zagadnienia.

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

Odbywam szkolenie specjalizacyjne i złożyłem wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku. Czy wobec epidemii wirusa SARS-CoV-2 mogę zostać automatycznie uznany za lekarza specjalistę ?

W związku z epidemią wprowadzono możliwość tymczasowego przyznawania uprawnień lekarza specjalizującego się i lekarza specjalisty. Tymczasowe przyznanie uprawnień trwa nie dłużej, niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Jeżeli lekarz złożył wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku oraz:

  1. złożył z wynikiem pozytywnym część pisemną Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie, której dotyczył wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – uznaje się go za lekarza specjalistę;
  2. żadna z części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie, której dotyczył wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, nie odbyła się w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku – uznaje się go za lekarza odbywającego w tej dziedzinie szkolenie specjalizacyjne.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

Jestem lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne. Jeden z kursów został odwołany z uwagi na epidemię. Czy muszę odbyć go w późniejszym terminie ?

 

W przypadku odwołania kursu z powodu epidemii, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne będzie zwolniony z obowiązku jego odbycia, jeżeli zrealizował wszystkie inne kursy zgodnie z programem specjalizacji, a zrealizowanie tego kursu wymagałoby przedłużenia okresu szkolenia o ponad 3 miesiące.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]

W czasie pracy w szpitalu miałem styczność z osobami chorymi z powodu COVID-19 i zostałem poddany izolacji w warunkach domowych. Jakie świadczenia mi przysługują ?

Osoby ubezpieczone, wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne), które pracowały w podmiocie leczniczym i miały styczność z osobami z powodu COVID-19 i zostały z tego powodu poddane kwarantannie, mają prawo do zasiłku chorobowego w wymiarze 100 % jego podstawy. Jeżeli obowiązek izolacji został nałożony z innego powodu (np. osoba wykonująca zawód medyczny wróciła z zagranicy), przysługiwać jej będzie zasiłek chorobowy w normalnej wysokości.

Zasiłek chorobowy w podwyższonej wysokości przysługuje również wtedy, gdy osoba wykonująca zawód medyczny została poddana kwarantannie lub zachorowała na COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

[stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku]