Privacy policy

Privacy policy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. spółka komandytowo akcyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowo- akcyjna w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9, 61-524, Poznań, KRS: 0000468551, NIP: 7772194769, REGON: 631046485, Tel: (+48 61) 83 52 373, adres e-mail: kancelaria@sowislo.com.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: kancelaria@sowislo.com.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. klientów:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, ustalenia stanu faktycznego, formułowania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych/ administracyjnych/ pozasądowych i inne) – do czasu realizacji umowy;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
   4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (np. sprawy z zakresu prawa medycznego) – do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;
  2. kontrahentów będących osobami fizycznymi:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  3. osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3, w tym w szczególności:
  1. inne podmioty świadczące usługi prawne;
  2. podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  3. biura informacji gospodarczej;
  4. nabywcy wierzytelności Kancelarii;
  5. podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi, w tym:
   1. informatyczne,
   2. księgowo- finansowe,
   3. audytorskie i kontrolne,
   4. windykacyjne,
   5. poligraficzne,
   6. niszczenia dokumentów,
   7. pocztowe oraz kurierskie
 5. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez adwokata lub radcę prawnego tajemnicy zawodowej,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
  3. w zakresie wynikającym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. 

By clicking "Accept cookies", you consent to the storage of cookies on your device in order to improve site navigation, analyze the use of the site and help with our marketing activities.

Skip to content