Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

przez Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. spółka komandytowo- akcyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowo-akcyjna w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9, 61-524, Poznań, KRS: 0000468551, NIP: 7772194769, REGON: 631046485, Tel: (+48 61) 83 52 373, adres e-mail: kancelaria@sowislo.com.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: kancelaria@sowislo.com.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. klientów:
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, ustalenia stanu faktycznego, formułowania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych/ administracyjnych/ pozasądowych i inne) – do czasu realizacji umowy;
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
   • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (np. sprawy z zakresu prawa medycznego) – do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;
  2. kontrahentów będących osobami fizycznymi:
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  3. osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3, w tym w szczególności:
  • inne podmioty świadczące usługi prawne;
  • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  • biura informacji gospodarczej;
  • nabywcy wierzytelności Kancelarii;
  • podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi, w tym:
   • informatyczne,
   • księgowo- finansowe,
   • audytorskie i kontrolne,
   • windykacyjne,
   • poligraficzne,
   • niszczenia dokumentów,
   • pocztowe oraz kurierskie
 5. Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez adwokata lub radcę prawnego tajemnicy zawodowej,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
  • w zakresie wynikającym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content