Gmina może skutecznie domagać się zapobieżenia szkodzie w środowisku

Gmina może skutecznie domagać się zapobieżenia szkodzie w środowisku

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2021 roku oddalono zażalenie spółki będącej jednym z operatorów sieci gazowej w Polsce na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Klienta Kancelarii tj. Gminy położonej na terenie Powiatu Poznańskiego. Udzielone przez Sąd zabezpieczenie polega na nakazaniu operatorowi gazociągu jego czasowego wyłączenia z uwagi na uprawdopodobnione wystąpienie stanu zagrożenia poważną szkodą w środowisku – do czasu zakończenia procesu.

Gmina wystąpiła przeciwko operatorowi gazociągu z pozwem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych chroniących środowisko przed poważną szkodą – na podstawie art. 323 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wskazane roszczenia bardzo rzadko są przedmiotem postępowań sądowych a sprawa wytoczona przez Kancelarię na rzecz swojego Klienta ma charakter niemal precedensowy.

W stanie faktycznym sprawy na jedną z działek położonych na terenie Gminy, przez którą przebiega podziemny gazociąg wysokociśnieniowy, dochodziło za przyzwoleniem prywatnego właściciela do długotrwałego nawożenia przez osobę trzecią mas ziemnych nad strefę ochronną gazociągu. W toku rozmów i negocjacji przed wystąpieniem przez Gminę na drogę sądową operator gazociągu przyznał, że istnieje ryzyko rozszczelnienia gazociągu oraz wybuchu gazu prowadzącego w oczywisty sposób do szkody w środowisku – z uwagi na nadmierne obciążenie gazociągu oraz brak szczegółowych informacji co aktualnego stanu technicznego gazociągu pobudowanego w latach 70-tych XX wieku. Jednocześnie jednak operator gazociągu domagał się, aby koszty usunięcia mas ziemnych znad gazociągu poniosła Gmina – w ramach zastępczego wykonania obowiązków właściciela nieruchomości na którą nawieziono masy ziemne w postępowaniu administracyjnym.

Zarówno Sąd udzielający zabezpieczenia roszczenia Gminy jak i rozpatrujący zażalenie przyjęły jednak argumentację przeciwną, zgodnie z którą w sytuacji realnego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z ryzykiem rozszczelnienia gazociągu oraz ustalonej bierności operatora, który nie badał w sposób wystarczający stanu technicznego gazociągu, zwłaszcza w sytuacji długotrwałego naruszania przez właściciela nieruchomości strefy ochronnej gazociągu i nawożenia nad nią mas ziemnych, jak i nie wystąpił o ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu na swoją rzecz – to obowiązek usunięcia stanu zagrożenia szkodą w środowisku obciąża właśnie jego.

Sprawa w Kancelarii prowadzona jest przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza oraz radcę prawnego Michała Twardowskiego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content