Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ

W dniu 29 listopada 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, uwzględniający skargę kasacyjną skierowaną przez Kancelarię w imieniu podmiotu leczniczego, który nie zgodził się z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego (konkursu ofert) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja konkursowa rozstrzygnęła postępowanie na korzyść świadczeniodawcy, który dokonał zmiany treści oferty na etapie jej rozpatrywania, wydając w tym zakresie uchwałę zezwalającą na zmianę odpowiedzi na (rankingowe) pytania ankietowe, udzielane przez świadczeniodawców ubierających się o zwarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przedmiotem postępowania sądowego była weryfikacja prawidłowości postępowania Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie, w jakim oddalił on odwołanie Szpitala dotyczące rozstrzygnięcia postępowania konkursowego oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kancelaria w osobach radcy prawnego Eweliny Jeglikowskiej – Dyrektora Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych oraz adwokata Michała Górskiego reprezentowała Szpital zarówno w postępowaniu odwoławczym przed organami Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Poznaniu, który oddalił skargę na decyzje Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na skutek złożonej skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny, po dokonaniu oceny prowadzonego postępowania konkursowego stwierdził, że przepisy regulujące ten szczególny rodzaj postępowania konkursowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co stanowi konsekwencję przedmiotu regulowanego tymi przepisami. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, procedura ta jest sformalizowana, a jej reguły są w równym stopniu adresowane do komisji konkursowej, jak i uczestników postępowania.

Przepisy te wskazują, że w zakres kompetencji komisji konkursowej wchodzi możliwość żądania złożenia wyjaśnień dotyczących oferty oraz przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości i prawidłowości danych w niej zawartych. Brak jest jednak upoważnienia komisji do zmiany, modyfikacji, czy też uzupełniania oferty lub tworzenia warunków do dokonania jej zmiany. Wynika to z faktu, że oferta konkursowa z momentem jej złożenia w określonym terminie jest dla stron postępowania wiążąca. Ryzyko odrzucenia oferty w uwagi na podanie danych nieprawdziwych ponosi natomiast oferent.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content