Pozwolenie na budowę Zamku w Stobnicy pozostaje w obrocie prawnym

Pozwolenie na budowę Zamku w Stobnicy pozostaje w obrocie prawnym

W dniu 30 listopada 2020 roku Wojewoda Wielkopolski, po rozpoznaniu sprzeciwu Prokuratora Okręgowego w Poznaniu oraz wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, uznał, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Obornickiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w miejscowości Stobnica. 

W obszernym uzasadnieniu decyzji Wojewoda podzielił argumentację podnoszoną przez Kancelarię w imieniu naszego Klienta. 

Sprawa stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę ma związek z wcześniej już prowadzoną sprawą w przedmiocie wznowienia postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przypomnieć należy, że w dniu 11 marca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok  uwzględniający skargę skierowaną przez Kancelarię w imieniu naszego Klienta na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 roku, którą utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 roku, którą z kolei uchylono ostateczną decyzję RDOŚ z dnia 6 maja 2015 roku określającą warunki prowadzenia robót i wniesiono sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej na działkach zlokalizowanych w Stobnicy, gmina Oborniki.

Z uzasadnienia decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku wynika m.in. to, że: Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wielorodzinnego oraz towarzyszącego budynku gospodarczego (…) nie przekracza powierzchni zabudowy wskazanej w ww. przepisie [jak niżej], która kwalifikowałaby inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 53 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem RDOŚ w Poznaniu, by decyzję Starosty Obornickiego wydano z rażącym naruszeniem prawa przywołanego przepisu. Dodatkowo wyjaśnić należy, że zrealizowanie przez inwestora rozległego zaplecza budowy i tym samym zwiększenie powierzchni przekształconej na etapie realizacji inwestycji nie wywołuje skutku stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.”

Sprawę prowadzi adwokat Krzysztof Topolewski, adwokat Aneta Fornalik oraz radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content