Przedmiot działalności gospodarczej w umowie spółki nie zawsze identyczny z tym ujawnionym w KRS

Przedmiot działalności gospodarczej w umowie spółki nie zawsze identyczny z tym ujawnionym w KRS

Martyna Przytocka, aplikant radcowski

Przedmiot działalności spółki

Jednym z obligatoryjnych elementów każdej umowy lub statutu spółki prawa handlowego jest określenie przedmiotu działalności spółki (PKD). O powyższym obowiązku stanowi odpowiednio dla spółki: jawnej art. 25 pkt 3) k.s.h., partnerskiej art. 91 pkt 2) k.s.h., komandytowej art. 105 pkt 2) k.s.h., komandytowo – akcyjnej art. 130 pkt 2) k.s.h., prostej spółki akcyjnej art. 3005 § 1 pkt 2) k.s.h. oraz dla spółki akcyjnej art. 304 § 1 pkt 2) k.s.h.

Dozwolona liczba kodów PKD, które można określić w umowie lub statucie spółki nie jest ograniczona, niemniej jednak ograniczona jest liczba kodów PKD, ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 40 pkt 1) ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m.in. dane o przedmiocie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przy czym nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Ograniczenie liczby kodów PKD, jakie można ujawnić w Krajowym Rejestrze Sądowym do 10 oraz obowiązek wskazania jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy został wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 13) ustawy z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego miały obowiązek zgłosić zmianę danych w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1.12.2019 r.

Rozporządzenie o PKD

Dla wyjaśnienia warto przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) PKD jest klasyfikacją pięciopoziomową i składa się z: poziom pierwszy sekcja, poziom drugi dział, poziom trzeci grupa, poziom czwarty klasa, poziom piąty podklasa, co obrazuje poniższa ilustracja:

Z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach wynika, że w dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółek prawa handlowego wpisuje się:

  • w rubryce pierwszej – przedmiot działalności przedsiębiorcy według PKD, określony rodzajem działalności, nie więcej niż dziesięć pozycji:
  • w polu pierwszym – jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy,
  • w polu drugim – przedmiot pozostałej działalności

Praktyka

Spotykaną praktyką przy tworzeniu umów spółek jest wskazywanie kodów PKD na każdym poziomie, a zatem zarówno działu jak i grupy, co umożliwia spółce prowadzenie działalności we wszystkich zawartych w dziale obszarach, w tym na wszystkich poziomach niższych niż dział (grupa, klasa i podklasa).

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy spółka określiła przedmiot działalności gospodarczej wyłącznie na poziomie działu, a następnie zgłasza wniosek o zarejestrowanie PKD już na poziomie podklasy – działalność przeważająca, niektóre sądy rejestrowe odmawiają dokonania wpisu powołując się na rozbieżność pomiędzy treścią umowy spółki (wpis PKD na poziomie działu), a wnioskowanym wpisem (wpis na poziomie podklasy).Treść § 9 ust. 2 zd. 1 ww. rozporządzenia wskazuje jednakże, iż sąd bada merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zgłoszonego we wniosku o wpis z przedmiotem działalności zawartym w umowie lub statucie oraz czy przedmiot przeważającej działalności zgłoszony we wniosku został określony na poziomie podklasy. Z powyższego wynika, iż wniosek o zmianę danych spółki w zakresie przedmiotu jej działalności winien odpowiadać treści umowy lub statutu spółki (tj. być zgodny z kodami PKD, jakie znajdują się w umowie/ statucie), a nadto w opisanym wniosku należy określić przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Czy określenie podklasy działalności jest obowiązkowe?

Ustawodawca nigdzie nie nałożył obowiązku do określenia w umowie lub statucie spółki przedmiotu działalności gospodarczej na poziomie podklasy. Dlatego też, określenie w umowie lub statucie spółki przedmiotu działalności gospodarczej na poziomie np. tylko działu, jest jak najbardziej poprawne. Opisy przedmiotów działalności podane we wniosku o zmianę danych nie muszą być identyczne jak słowne opisy przedmiotów działalności wskazane w umowie spółki. Jeśli przedmiot przeważającej działalności gospodarczej zostałby określony np. jako 99.99.A tj. w ramach podklasy, to nie budzi wątpliwości fakt, iż tak określony kod PKD znajduje się także na poziomie drugim klasyfikacji tj. w dziale 99. Określenie PKD w umowie lub statucie spółki na poziomie bardziej ogólnym niż podklasa (np. poziom drugi klasyfikacji, tj. dział) oznacza możliwość korzystania ze wszystkich PKD na niższych poziomach klasyfikacji w ramach działu, a więc również grupy, klasy oraz podklasy.

Co bada sąd rejestrowy?

Sąd rejestrowy badając merytoryczną zgodność przedmiotu działalności gospodarczej zgłoszonego we wniosku o wpis z przedmiotem działalności zawartym w umowie lub statucie oraz badając prawidłowe określenie przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy, powinien uznać za poprawny wniosek, w którym przedmiot przeważającej działalności gospodarczej zostałby określony na poziomie podklasy, która to podklasa mieści się w przedmiocie działalności gospodarczej wpisanej do umowy lub statutu spółki wyłącznie na poziomie np. działu.

Rozwiązanie przeciwne prowadziłoby do sytuacji, w której umowy/statuty spółek musiałyby być sporządzone w sposób bardzo kazuistyczny. Taki obowiązek ograniczałby też potencjalny zakres działalności takiej spółki i mógłby prowadzić do dokonywania częstej zmiany umowy/statutu i konieczności jej sztucznego rozbudowania. Z kolei określenie przedmiotu działalności gospodarczej na poziomie bardziej ogólnym niż podklasa wydaje się być rozwiązaniem elastycznym i skrojonym zwłaszcza dla tych spółek, których działalność intensywnie się rozwija i rozszerza zakres prowadzonej działalności.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content