Przeniesienie odpowiedzialności za zaległości spółki na jej prezesa nie jest bezwarunkowe – sukces w sprawie prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i specjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego

Przeniesienie odpowiedzialności za zaległości spółki na jej prezesa nie jest bezwarunkowe – sukces w sprawie prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i specjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego

Jedną z naczelnych reguł gromadzenia materiału dowodowego w sprawie podatkowej jest reguła, która nakazuje organowi podatkowemu zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Niezebranie kompletnego materiału dowodowego bądź – w razie jego zebrania – nie ustosunkowanie się przez organ podatkowy do zgromadzonych dowodów narusza tę regułę. Jej naruszenie jest przyczyną uchylenia wielu decyzji podatkowych.

W opisywanej sprawie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył spółce karę pieniężną w wysokości 1 000 000,- zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz przeniósł odpowiedzialność za jej uiszczenie na członka zarządu pełniącego rolę prezesa zarządu spółki na dzień terminu płatności kary pieniężnej.  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W wyniku skargi przygotowanej w imieniu naszego klienta przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, doradcę podatkowego Iwonę Jacieczkospecjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje obu instancji.

W uzasadnieniu Sąd podzielił w całości argumentację prezentowaną przez Kancelarię, iż organy nie zbadały czy w niniejszej sprawie zaszły przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki. W uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że organ nie dokonał niezbędnych ustaleń czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości, podczas gdy są to okoliczności, które organ jest zobowiązany zbadać w każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności tytułem niezłożenia wniosku o upadłość. W dalszej części uzasadnienia Sąd podkreślił, że odpowiedzialność członków zarządu, ma charakter wyjątkowy i znajduje zastosowanie, jedynie przy jednoczesnym występowaniu przesłanek pozytywnych orzeczenia odpowiedzialności członka, jak również braku którejkolwiek z okoliczności wyłączających tę odpowiedzialność.

Sąd sprecyzował również, że nie do zaakceptowania jest stanowisko organu, który na przestrzeni postępowania wstrzymał się od przeprowadzenia analizy w zakresie czy i kiedy powinien być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, ograniczając się zaledwie do stwierdzenia, że Klient Kancelarii nie wskazał i nie wykazał, która z okoliczności wyłączających odpowiedzialność znajduje zastosowanie w jego sprawie.

Analizując niniejszą sprawę należy ukazać wagę obowiązku wynikającego z przepisów ustawy ordynacji podatkowej, a ciążącego na organach zebrania całego materiału dowodowego w sprawie, ponieważ niespełnienie go sprawi, że konieczne będzie ponowne przeprowadzenie postępowania celem prawidłowego ustalenia czy i kiedy w sprawie wystąpiły podstawy do złożenia wniosku o upadłość spółki.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content