Reprezentując Powiat Poznański odnieśliśmy sukces w sporze przeciwko Skarbowi Państwa

Reprezentując Powiat Poznański odnieśliśmy sukces w sporze przeciwko Skarbowi Państwa

Kancelaria zakończyła sukcesem na etapie postępowania przed Sądem pierwszej instancji spór o zapłatę zainicjowany przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu, w którym radca prawny Przemysław Przerywacz reprezentował Powiat Poznański. Wartość przedmiotu sporu wyniosła wraz z odsetkami ok. 450.000,- zł. 

Sprawa dotyczyła roszczeń o uzupełnienie dotacji przyznanych na załatwianie przez jednostkę samorządu terytorialnego spraw zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Poznańskiemu załatwianie spraw zwrotu nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania, lecz nie zapewnił wystarczających środków niezbędnych celem ich realizacji. 

Argumentacja Kancelarii w sporze sprowadzała się m.in. do wykazywania, że stosownie do treści art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej, a samodzielność finansowa stanowi jedną z konstruktywnych cech podmiotowości tego samorządu. Istota tej samodzielności wyraża się natomiast również w zapewnieniu jednostkom samorządu terytorialnego środków na realizowanie zleconych im zadań publicznych oraz stworzeniu odpowiednich gwarancji formalnych i proceduralnych w tym zakresie, i to zarówno w przypadku przekazania dodatkowych zadań na podstawie ustawy, jak i w przypadku przekazania w drodze indywidualnej decyzji władz centralnych (bądź ich przedstawiciela).

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 30 marca 2020 roku, sygn. akt: XII C 1641/16, podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza z Departamentu Procesów Sądowych i Spraw Spornych, rozstrzygając spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii. 

Należy przy tym podkreślić, że powyższy korzystny wyrok to kolejne pozytywne rozstrzygnięcie w sporach prowadzonych w imieniu Klienta przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu, w których dochodzone były roszczenia za wcześniejsze okresy. Co istotne, pierwotnie kwestią wysoce sporną była sama dopuszczalność dochodzenia tych należności w procesie cywilnym, co przejawiło się chociażby w odrzuceniu pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej. Konsekwentne działania Kancelarii – przedstawiana przez nią argumentacja – doprowadziły do korzystnego dla Klienta przesądzenia tej kwestii. Kluczowe w tym zakresie okazało się przekonanie Sądu Najwyższego, że rozpoznanie sprawy przyczyni się do rozwoju prawa oraz doprowadzenie do rozstrzygnięcia przez niego sprawy w sposób postulowany przez Kancelarię. Ostatecznie przesądził on w wyroku, że art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznaje jednostce, która wykonuje zadanie zlecone, roszczenie o zasądzenie kwoty potrzebnej dla pełnego i terminowego wykonania zadań zleconych. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tym zakresie miało charakter precedensowy – w chwili wytoczenia przez Kancelarię pierwszego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu brak było orzecznictwa sądowego potwierdzającego prawidłowość konsekwentnie prezentowanego przez nią w tym zakresie stanowiska.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content