Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie przywrócenia emerytury

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie przywrócenia emerytury

Postanowieniem z dnia 29 marca 2023 r. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie przywrócenia prawa do emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 roku. Emerytura skarżącego została obniżona na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Pomimo korzystnego dla odwołującego się wyroku Sądu pierwszej instancji, sąd apelacyjny dokonał nieprawidłowej wykładni pojęcia „służby na rzecz totalitarnego państwa” i oddalił odwołanie, co stanowiło asumpt do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

Rozpoznanie skargi kasacyjnej doprowadzi również do usunięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów, tj. przepisu art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, polegającej na stosowaniu wykładni literalnej wyżej wymienionego przepisu prawa lub wykładni systemowej „prokonstytucyjnej”.

Kancelaria stoi na stanowisku, że właściwym jest rozumienie przepisu w sposób zgodny z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 roku, sygn. akt III UZP 1/20, a pojęcie „służba na rzecz totalitarnego państwa”  powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

Autorami skargi kasacyjnej są adwokat Jan Dudzik oraz adwokat Anna Moroziewicz.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content