Sprawa prejudycjalna w sprawie roszczeń o zapłatę rekompensat za koszty dochodzenia należności

Sprawa prejudycjalna w sprawie roszczeń o zapłatę rekompensat za koszty dochodzenia należności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednej ze spraw procesowych prowadzonych przez Kancelarię będzie rozpatrywał zapytanie prejudycjalne, czy zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwana należności przysługuje wierzycielowi w stosunku do transakcji handlowej, przez którą należy rozumieć umowę, czy też w stosunku do poszczególnych płatności w ramach tej umowy dokonywanych.

Zapytanie zostało skierowane w jednej z licznych spraw dotyczących roszczeń o zapłatę z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), kierowanych przeciwko szpitalom.

Kancelaria stoi na stanowisku, że w świetle prawa krajowego transakcją handlową jest umowa, co prowadzi do wniosku, że w ramach jednej umowy (jednego stosunku prawnego) należy się jedna rekompensata za koszty dochodzenia należności.

Analiza art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 23 lutego 2011 r.) prowadzi do przyjęcia, że celem regulacji było zapewnienie wierzycielowi ochrony w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania umownego, tj. nie spełnił świadczenia pieniężnego w uzgodnionym terminie.

A contrario, w przypadku, gdy termin i harmonogram płatności w ramach umowy realizowanej cyklicznie nie został przez strony uzgodniony, nie jest możliwe uzyskiwanie przez wierzyciela wielokrotności rekompensaty za koszty dochodzenia należności za każdą sukcesywnie zrealizowaną dostawę.

Mając także na względzie cel regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 23 lutego 2011 r.) tj. skłonienie dłużnika do zapłaty świadczenia w terminie poprzez obarczenie go dodatkową dolegliwością w postaci wielokrotności zryczałtowanych (sztywnych) kosztów odzyskiwania należności w sytuacji, gdy były one odzyskiwane zbiorczo i w ramach jednej umowy (jednego stosunku prawnego), w ocenie Kancelarii nie może być rozpatrywane w kategoriach uczciwej rekompensaty za zaistniałe wcześniej opóźnienia w zapłacie.

Mając także na względzie cel regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 23 lutego 2011 r.) tj. skłonienie dłużnika do zapłaty świadczenia w terminie poprzez obarczenie go dodatkową dolegliwością w postaci wielokrotności zryczałtowanych (sztywnych) kosztów odzyskiwania należności w sytuacji, gdy były one odzyskiwane zbiorczo i w ramach jednej umowy (jednego stosunku prawnego), w ocenie Kancelarii nie może być rozpatrywane w kategoriach uczciwej rekompensaty za zaistniałe wcześniej opóźnienia w zapłacie.

Sprawę w imieniu klienta Kancelarii prowadzi adwokat Anna Moroziewicz.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content