Sprzedaż nieruchomości bez podatku VAT – korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii

Sprzedaż nieruchomości bez podatku VAT – korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii

W 2015 roku nasz Klient nabył niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące grunty leśne do majątku osobistego z przeznaczeniem na cele prywatne. Prowadził on działalność gospodarczą niezwiązaną z obrotem nieruchomościami. Nie był on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2019 roku zdecydował się na sprzedaż nabytych nieruchomości. W tym celu podjął działania m.in zmierzające do wznowienia granic, podziału przedmiotowych działek, a także uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla tych nieruchomości. Klient powziął jednak wątpliwość, czy potencjalna sprzedaż wyżej wskazanych działek będzie:

– stanowiła przychód osiągnięty w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu przewidzianym dla przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej,

– podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze odmienne definicje działalności gospodarczej wskazane w ustawach o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług, Kancelaria zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sporządzenie interpretacji indywidualnych w tym zakresie. 

Organ po rozpoznaniu pierwszego z wniosków stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Wskazał, że planowana sprzedaż działek nie będzie miała związku z działalnością gospodarczą i nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.  

Odnosząc się do drugiego z wniosków Organ wydał niekorzystną dla naszego Klienta interpretację wskazując, iż w zakresie nabytych działek podejmował on działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami, co wykluczało sprzedaż przedmiotowych działek w ramach zarządu majątkiem prywatnym. W ocenie Organu czynność dostawy wydzielonych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kancelaria zaskarżyła powyższą interpretację składając do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przygotowaną przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko oraz Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii. 

Na skutek złożenia skargi Sąd wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok uchylając zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał w uzasadnieniu, iż zgodnie z aktualnym orzecznictwem skala podjętych przez naszego Klienta działań wobec nabytych działek nie wykraczała poza zakres czynności podejmowanych w ramach zarządu własnym majątkiem. 

Podsumowując Sąd wskazał, że w przedstawionych okolicznościach nasz Klient nie może być traktowany jako podatnik podatku od towarów i usług. 

Wydany przez Sąd wyrok wskazuje na kolejny sukces i skuteczność Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content