Stwierdzenie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z Vienna Life oraz zasądzenie zwrotu części składki uiszczonej przez naszą Klientkę – sprawę prowadzili r. pr. Przemysław Przerywacz oraz r. pr. Michał Twardowski

Stwierdzenie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z Vienna Life oraz zasądzenie zwrotu części składki uiszczonej przez naszą Klientkę – sprawę prowadzili r. pr. Przemysław Przerywacz oraz r. pr. Michał Twardowski

10 maja 2024 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok zasądzający na rzecz Klienta Kancelarii od Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie kwotę niezwróconej, mimo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w roku 2018, część składki. Sprawa dotyczy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Multi Strategia.

Spór wyniknął na tle zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ze składką jednorazową Total Invest. Klientka zawarła umowę za pośrednictwem Lion’s Banku (oddziału Idea Bank S.A.). Zarekomendowany mu produkt miał stanowić atrakcyjną względem lokat bankowych alternatywę ulokowania kapitału.

Z uwagi na powzięcie wiedzy o poważnych problemach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, Klient wypowiedział umowę oraz zażądał zwrotu pełnej kwoty uiszczonej składki. Wskutek umorzenia jednostek uczestnictwa odzyskał on jedynie 2/3 przekazanej ubezpieczycielowi kwoty.

W toku procesu, pozwane Towarzystwo twierdziło że umowa ubezpieczenia jest ważna. Wskazało także, że realizacja obowiązku zwrotu składki po wypowiedzeniu umowy jest niemożliwa bowiem odkup certyfikatów został wstrzymany, a Towarzystwo nie ma żadnej prawnej możliwości oddziaływania na fundusz inwestycyjny lub bank depozytariusza aby dokonał wyceny kolejnego pakietu certyfikatów. Jednocześnie stało ono na stanowisku, że nawet gdyby odzyskanie przez Klienta środków wpłaconych w ramach tzw. jednorazowej składki okazało się niemożliwe to sytuacja taka mieści się w ryzyku inwestycyjnym.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podzielił argumentację Kancelarii, zgodnie z którą zawarcie umowy przez naszą Klientkę poprzedzone było wprowadzeniem w błąd co do jej rzeczywistego charakteru, a ponadto element ubezpieczeniowy umowy miał charakter pozorny. Istotą zawartej umowy było bowiem pozyskanie przez Towarzystwo środków z wpłaty tzw. składki jednorazowej celem ich inwestycyjnego lokowania w różne fundusze, a konstrukcja postanowień regulujących wypowiedzenie uniemożliwiała klientom nawet przybliżone określenie momentu odzyskania zwrotu pieniędzy z wpłaconej składki. Dodatkowo to na Kliencie spoczywało pełne ryzyko nie tylko nieuzyskania zysku z lokowania uiszczonej składki ale również nie odzyskania jej wartości nominalnej.

Opisana sprawa stanowi potwierdzenie słuszności kierowania spraw umów ubezpieczeń na życie z UFK na drogę sądową celem odzyskania przekazanych towarzystwom środków bez oczekiwania na wykup jednostek uczestnictwa w funduszach, który może nigdy nie nastąpić. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Sprawę w Kancelarii prowadzili mec. Przemysław Przerywacz oraz mec. Michał Twardowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content