Sukces Kancelarii w sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia

Sukces Kancelarii w sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kancelaria zakończyła sukcesem wieloletni spór z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Poznaniu, w którym radca prawny Magdalena Cieślińska – Dopierała reprezentowała jeden z największych poznańskich szpitali. W dniu 28 czerwca 2019 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła postępowania kontrolnego przeprowadzonego w latach 2010-2011, w wyniku którego NFZ nakazał szpitalowi zwrot kwoty w wysokości ponad 1 mln złotych z tytułu nienależnie sprawozdanych świadczeń oraz nałożył karę umowną z tego tytułu.

Istotnymi kwestiami badanymi przez Sądy I i II instancji, a następnie przez Sąd Najwyższy, była interpretacja pojęcia hospitalizacji przez pryzmat długości jej trwania oraz zasadność realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy na leczenie szpitalne. Na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 29 stycznia 2016 r. uchylił wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

W wyniku wnikliwej oceny materiału dowodowego oraz po przeprowadzeniu dowodu z dodatkowej opinii biegłego sądowego, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt: I ACa 454/16 w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Magdaleną Cieślińską – Dopierała oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza i uwzględnił apelację powoda w tej sprawie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content