Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu w sporze przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu w sporze przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria reprezentując jedną z Gmin powiatu poznańskiego toczy obecnie liczne spory sądowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 17 lutego 2021 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał w jednym z nich pierwszy prawomocny wyrok, w którym podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, oddalając apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

W przedmiotowym sporze, reprezentowana przez Kancelarię Gmina, była organizatorem akcji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Organizowane zajęcia o charakterze rozrywkowym tj. wyjścia na basen, do kina czy organizowanie gier sportowych, miały na celu zapewnienie dzieciom aktywnego spędzania czasu w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.   

Z uwagi na fakt, iż zajęcia prowadzone były głównie przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w szkołach z obszaru tej Gminy (gdyż osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje), organ rentowy zakwestionował zawierane umowy zlecenia pomiędzy tymi nauczycielami a reprezentowaną Gminą. Jako jedną z podstaw wydania swojej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazując, iż istotne jest jedynie ustalenie faktycznego beneficjenta wykonanej w ramach umowy zlecenia pracy przez ubezpieczonego.

W uzasadnieniach decyzji ZUS wskazywał, że z racji tożsamości zadań, sposobu ich wykonywania i niezbędnych do tego umiejętności osób wykonujących umowy zlecenia zawierane z Gminą, osoby te realizowały je na rzecz własnego pracodawcy, tj. szkół.

W konsekwencji organ rentowy stwierdził, że wypłacone wynagrodzenia z tytułu realizacji umów zlecenia powinny stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pracy świadczonej w ramach umów cywilnoprawnych realizowanych na rzecz szkół, których organem prowadzącym jest Gmina. 

Niemniej, po dokonaniu oceny materiału dowodowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił stanowisko przedstawione przez Kancelarię wyrażone w odwołaniach od decyzji i zmienił zaskarżone decyzje ZUS. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że przepis art. 8 ust. 2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma zastosowania w okoliczności przedmiotowej sprawy. Sąd podzielił prezentowaną przez Kancelarię argumentację, że jedynym beneficjentem pracy (usług) świadczonej przez zleceniobiorców była reprezentowana przez Kancelarię Gmina.

Z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu nie zgodził się organ rentowy i zaskarżył go, wnosząc o zmianę wyroku i oddalenie odwołań.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Poznaniu przychylił się stanowiska prezentowanego przez Kancelarię i oddalił apelacje organu rentowego. Uzasadniając Sąd Apelacyjny wskazał, iż organizatorem przedmiotowych zajęć była reprezentowana Gmina. W ocenie Sądu nie ma znaczenia, że zajęcia prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych w szkole z obszaru tej gminy, albowiem praca ta nie wyręczała pracodawcy w wykonywaniu jego zadań. Tym samym Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż w realiach niniejszej sprawy przepis art. 8 ust. 2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie znajdzie zastosowania.

Wydając przedmiotowy wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu zakończył prawomocnie postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

Po stronie Kancelarii sprawę prowadziła adwokat Natalia Rakocy.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content