Sukces w sprawie sądowoadministracyjnej dotyczącej odwołania Dyrektora SPZOZ

Sukces w sprawie sądowoadministracyjnej dotyczącej odwołania Dyrektora SPZOZ

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę odwołanego p.o. Dyrektora SPZOZ na uchwałę zarządu powiatu (organu tworzącego SPZOZ) w sprawie odwołania.

W sprawie tej Kancelaria reprezentowała zarząd powiatu, sporządzając odpowiedź na skargę i domagając się oddalenia skargi jako całkowicie bezzasadnej. Zaprezentowana argumentacja, wskazująca na poprawność przeprowadzonej procedury odwoławczej, okazała się w pełni skuteczna. WSA w Poznaniu podzielił bowiem wszystkie argumenty merytoryczne prezentowane przez Kancelarię:

1) W sprawach dotyczących odwołania także na etapie sądowym prowadzenie postępowania dowodowego ma charakter wyjątkowy i jedynie uzupełniający. WSA nie mógł zatem przeprowadzić dowodu z szeregu dokumentów przedstawionych przez skarżącego już po jego odwołaniu ze stanowiska.

2) Podjęcie uchwały przez zarząd powiatu w sprawie odwołania dyrektora SPZOZ stanowi niewątpliwie wydanie aktu w sprawie z zakresu administracji publicznej przez organ wykonawczy JST w zakresie ochrony zdrowia.

3) Powołanie i odwołanie na stanowisko dyrektora SPZOZ wynika z tej samej podstawy prawnej, a kompetencje organu powiatu w tym zakresie nie mogą budzić wątpliwości.

4) WSA bada zachowania przewidzianych w przepisach publicznoprawnych wymogów dotyczących aktu odwołania (zwolnienia) dyrektora jednostki samorządowej jako formy realizacji zadań publicznoprawnych powiatu, a więc aktu o publicznoprawnym charakterze.

5) W procesie badania legalności zaskarżonej uchwały sąd administracyjny bada czy organ nie przekroczył granic swojej kompetencji administracyjnej i czy zrealizowanie tej kompetencji nie nastąpiło w sposób dowolny. W szczególności zaś czy uchwała spełnia warunki formalne, a więc czy została podjęta przez właściwy organ w wymaganej formie i trybie oraz czy zawiera wymaganą treść, bez merytorycznej oceny tej treści.

6) Przepisy ustawy samorządowej nie zawierają materialnoprawnej normy prawa administracyjnego określającej przesłanki zwalniania kierowników takich jednostek organizacyjnych. Wobec tego odwołanie ze stanowiska dyrektora SPZOZ ma charakter uznaniowej kompetencji władczej organu, związanej z wykonywaniem zadań publicznych w zakresie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

7) Brak jest przepisów, które przewidywałyby konieczność wysłuchania przed odwołaniem pracownika zatrudnionego na podstawie powołania.

8) Zarówno przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, jak i ustawy o działalności leczniczej nie przewidują konieczności przeprowadzenia przed wydaniem aktu o odwołaniu ze stanowiska dyrektora sformalizowanego postępowania dowodowego.

Orzeczenie (nieprawomocne) będzie miało z pewnością znaczenie dla innych spraw dotyczących kompetencji organów JST do powoływania i odwoływania tworzonych przez siebie jednostek. Problematyka dotycząca skutków publiczno-prywatnych uchwał odwołujących do tej pory była problematyką niejednoznaczną.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadziła adwokat Aneta Fornalik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content