Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie budowy Zamku w Stobnicy

Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie budowy Zamku w Stobnicy

W dniu 11 marca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok  uwzględniający skargę skierowaną przez Kancelarię w imieniu spółki D.J.T. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) z dnia 31 lipca 2019 r., którą utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z dnia 26 kwietnia 2019 r., którą z kolei uchylono ostateczną decyzję RDOŚ z dnia 6 maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót i wniesiono sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej na działkach zlokalizowanych w Stobnicy, gmina Oborniki.

O uzyskaniu korzystanego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia informowaliśmy już wcześniej. Uzupełniając tę informację, poniżej wskazujemy na argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawartą w pisemnym uzasadnieniu wyroku. Czytamy w nim:

Zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. poprzez jego błędną wykładnię i błędne przyjęcie, że w sprawie istniały podstawy wznowienia postępowania. W myśl tego przepisu w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydawania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję. Zarówno organ I instancji, jak i II instancji podstawy wznowienia postępowania upatrywały w tym, że faktyczna powierzchnia przekształcona na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia odbiega od deklarowanej wcześniej – na etapie składania wniosku – przez inwestora i przekracza obszar 2 ha, a w konsekwencji należy je zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. (…). 

Organy administracji wprost wskazały, że przyczyna wznowienia z urzędu postępowania w sprawie decyzji ostatecznej z dnia 6 maja 2015 r. było ujawnienie w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia okoliczności, iż faktyczna powierzchnia przekształcona  na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia odbiega od deklarowanej wcześniej przez inwestora i przekracza obszar 2 ha.

Taka okoliczność nie istniała w chwili wydawania decyzji, a co za tym idzie, nie mogła stanowić przesłanki wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.

Powyższy fragment uzasadnienia jest podzieleniem argumentów zawartych w skardze. 

Inwestora w sporze z organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania sądowoadministracyjnego reprezentowali: adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun oraz adwokat Aneta Fornalik.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocne i  podlega zaskarżeniu. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content