Wieloletni spór w sprawie realizacji umowy o roboty budowlane zakończony ugodą

Wieloletni spór w sprawie realizacji umowy o roboty budowlane zakończony ugodą

Dnia 2 marca 2022 roku po przeprowadzeniu wielomiesięcznych negocjacji ugodowych, Kancelaria działając w imieniu swojego Klienta, sfinalizowała porozumienie w sprawie sporów związanych z realizacją umowy o roboty budowlane o łącznej wartości przedmiotu sporu około 16 milionów złotych.

Na podstawie zawartego porozumienia Klient Kancelarii zakończy wieloletnie spory sądowe toczące się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a także postępowanie w sprawie wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym toczącym w jednym z krajów członkowskich UE.

Osią sporu były kwestia wynagrodzenia wykonawcy oraz kar umownych, którymi został obciążony, roszczenia zamawiającego z tytułu gwarancji oraz zrealizowana gwarancja bankowa. Strony pozostawały również w sporze w odniesieniu do zakresu zleconych robót oraz zrealizowanych prac. Stan faktyczny komplikowała ogłoszona upadłość dwóch stron sporu.

Negocjacje przeprowadzone zostały przez prowadzących sprawy sądowe adwokat Annę Moroziewicz oraz adwokata Jana Dudzika z warszawskiego biura Kancelarii.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content