5 lat na stwierdzenie nieważności każdego pozwolenia na budowę

5 lat na stwierdzenie nieważności każdego pozwolenia na budowę

W wyroku z dnia 12 stycznia 2022 roku, sygn. akt: VII SA/Wa 2074/21 WSA w Warszawie dokonał wykładni przepisu art. 37b Prawa budowlanego. 

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że z art. 37b ust. 1 i 2 P.b., który został wprowadzony do systemu prawnego od dnia 19 września 2020 r., wynika, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat (ust. 1), zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 k.p.a. stosuje się odpowiednio (ust. 2). 

W myśl art. 25 ustawy zmieniającej, do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1 (tj. ustawą Prawo budowlane), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 

W sprawie, w której orzekał Sąd postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę z dnia 20 maja 2015 roku zostało wszczęte przed dniem 19 września 2020 roku. 

Sąd uznał, że analiza spornych przepisów, jak również procesu legislacyjnego dotyczącego ich wprowadzenia do systemu prawa nie uzasadnia jednak stanowiska organu odwoławczego (GINB), który odmawiając ich zastosowania z uwagi na wszczęcie postępowania nieważnościowego przed dniem 19 września 2020 roku wypacza istotę instytucji przedawnienia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji stricte budowlanej i założeń ustawodawcy, ujawnionych w projekcie ustawy oraz w toku procesu legislacyjnego. 

W ocenie Sądu art. 37b P.b. ma niewątpliwie zastosowanie do decyzji budowlanych wydanych po 19 września 2020 roku. Ma jednak również zastosowanie do decyzji tego rodzaju wydanych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej i to zarówno wówczas, gdy względem nich nie toczy się jeszcze nadzwyczajne postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, jak również gdy postępowanie takie zostało już przed 19 września 2020 roku wszczęte.

Cała treść uzasadnienia wyroku dostępna jest na stronie internetowej WSA w Warszawie: http://www.static.warszawa.wsa.gov.pl/1136/komunikat-w-sprawie-tzw-zamku-w-stobnicy.html

Powyższe zagadnienie prawne zostało rozstrzygnięte w prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego oraz adwokat Anetę Fornalik sprawie zamku w Stobnicy. Pogląd Sądu jest przy tym podzieleniem argumentacji prawnej podniesionej przez pełnomocników inwestora w skardze kasacyjnej.

Podkreślić należy, że WSA w Warszawie przywołanym wyrokiem uchylił decyzję zarówno Organu I, jak i II instancji.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content