Wieloletni spór o zapłatę za tzw. „nadwykonania” zakończony ugodą

Wieloletni spór o zapłatę za tzw. „nadwykonania” zakończony ugodą

W dniu 18 lutego 2022 roku zakończył się trwający od 2013 roku spór pomiędzy jednym z wielkopolskich szpitali a Narodowym Funduszem Zdrowia o zapłatę za tzw. „nadwykonania”, czyli świadczenia udzielone przez podmiot leczniczy, które nie zostały sfinansowane w ramach kontraktu zawartego z publicznym płatnikiem. 

Osią sporu była kwestia istnienia po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązku zapłaty za udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom w warunkach przymusu ustawowego (tj. w stanie zagrożenia zdrowia lub życia). W toczącym się postępowaniu szpital wskazywał, że ciążył na nim bezwzględny obowiązek leczenia pacjentów, niezależnie od limitu finansowego przyznanego w zawartej umowie. We wszystkich przypadkach objętych zgłoszonym roszczeniem pacjenci wymagali podjęcia czynności medycznych, które nie mogły być odroczone w czasie. 

Szpital, pomimo wniosków składanych do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, nie otrzymał wynagrodzenia za realizację świadczeń. W konsekwencji, najpierw zawezwał płatnika do zawarcia ugody, a następnie – wytoczył powództwo o zapłatę. Na skutek przeprowadzonych rozmów, ostatecznie udało się stronom wypracować zgodne stanowisko. 

Na mocy ugody sądowej, Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązał się zapłacić na rzecz Klienta Kancelarii kwotę w wysokości 482.643,11 złotych. 

Sprawa prowadzona była przez radcę prawnego Magdalenę Cieślińską-Dopierałę oraz adwokat Paulinę Kozłowską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content