„Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę” - artykuł mec. Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 90/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Kiedy starosta musi wznowić postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę”. Artykuł…

Więcej
Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy…

Więcej
Wszystkie aktualności

COVID-19: Prawo pracy

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały przepisy zawierające szczególne rozwiązania, pozwalające pracodawcom na zorganizowanie pracy w nowych warunkach, w stanie zagrożenia epidemicznego oraz epidemii oraz uzyskanie dofinansowań na ochronę miejsc pracy. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe opracowania o zmianach w obowiązujących przepisach prawa oraz o nowych uprawnieniach i obowiązkach pracodawców.

Tarcza antykryzysowa z 14 maja 2020 roku (3.0)

16.05.2020

Więcej

Tarcza antykryzysowa z 14 maja 2020 roku (3.0) reguluje m.in. kwestię wykonywania pracy podczas kwarantanny przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zawiera zasady wypłaty uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy poddanych izolacji lub kwarantannie oraz przebywających na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, wprowadza także zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców i osób niepełnosprawnych oraz zwiększa minimalną kwotę wolną od potrąceń dokonywanych przez pracodawcę.

 

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

W jaki sposób pracodawca może uzyskać informacje o utracie źródeł dochodu przez członków rodziny pracownika który jest dłużnikiem, na potrzeby obliczenia minimalnej kwoty wolnej od potrąceń ?

 

W przypadku utraty źródła dochodu przez członka rodziny pracownika z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, minimalna kwota wolna od potrąceń dokonywanych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Przepis tzw. tarczy 3.0. nakłada na pracodawcę obowiązek zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń. W celu wykonania tego obowiązku, pracodawca powinien zażądać od pracowników informacji, koniecznych do ustalenia wysokości tej kwoty. Pracodawca powinien zatem poinformować pracowników o istniejącej możliwości zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń i konieczności przekazania przez nich informacji o utracie źródeł dochodu przez członków ich rodzin.

[stan prawny na dzień 18 maja 2020 roku]

Czy kierownik jednostki pomocy społecznej może zobowiązać pracownika objętego kwarantanną, który odbywa ją w tej jednostce, do wykonywania pracy polegającej na sprawowaniu opieki nad osobami w niej przebywającymi ?

 

Przepisy tzw. tarczy 3.0 dopuszczają możliwość świadczenia pracy przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przebywających w nich w ramach kwarantanny, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Wykonywanie pracy przez opisanego wyżej pracownika jest dopuszczalne po wyrażeniu przez niego zgody i wyłącznie w sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie niezbędnej pomocy osobom przebywającym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

W takich przypadkach pracownikom przysługuje wynagrodzenie w związku ze świadczeniem pracy, nie zaś świadczenie czy wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy.

[stan prawny na dzień 18 maja 2020 roku]

Czy w przypadku obniżenia pracownikowi będącemu cudzoziemcem wymiaru czasu pracy na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia na pracę na nowych warunkach ?

 

W opisanym przypadku dopuszczalne jest zmodyfikowanie treści stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, bez konieczności występowania przez pracownika o zmianę zezwolenia pracę.

Jednocześnie, dokument ten z zachowuje ważność do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

[stan prawny na dzień 18 maja 2020 roku]

Tarcza antykryzysowa z 16 kwietnia 2020 roku (1.0 oraz 2.0)

17.04.2020

Więcej

Tarcza antykryzysowa reguluje zasady wykonywania pracy lub zwolnienia od świadczenia pracy różnych grup pracowniczych, przyznaje szczególnym grupom pracodawców nowe uprawnienia w zakresie modyfikacji organizacji pracy, a także zwolnienia z wykonywania obowiązków związanych z przeprowadzaniem szkoleń z zakresu bhp oraz kierowaniem pracowników na badania. Zmiany dotyczą także pracowników będących cudzoziemcami oraz młodocianych.

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

W jaki sposób i w jakim wymiarze pracodawca może wprowadzić równoważny system czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych ?

 

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku (tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku), może wprowadzić równoważny system czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pracy pozwala na stosowanie 1- miesięcznego okresu rozliczeniowego, z możliwością przedłużenia go do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Równoważny system czasu pracy wprowadzany jest na mocy porozumienia zawartego przez pracodawcę w porozumieniu z organizacjami związkowymi, a jeżeli takie nie działają u pracodawcy – z przedstawicielami pracowników. Kopia takiego porozumienia przekazywana jest przez pracodawcę właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

 

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ojcowskiego (tzw. „tacierzyńskiego”) i wezwać go do pracy w związku z wprowadzonym stanem epidemii ?

 

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Urlop jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Uprawnienie pracownika ma charakter roszczeniowy, a odmowa udzielenia urlopu lub wymuszenie zmiany treści wniosku stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracownikowi w czasie trwania urlopu przysługuje ochrona taka, jak kobiecie na urlopie macierzyńskim.

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, które z przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych stosuje się odpowiednio do pracownika – ojca korzystającego z urlopu ojcowskiego. Nie wymieniono wśród nich przepisu określającego zasady odwołania pracownika z urlopu. W konsekwencji należy uznać, iż ustawodawca wyłączył możliwość odwołania pracownika z urlopu ojcowskiego. Pracodawca nie może zatem zobowiązać pracownika do stawienia się w pracy w trakcie udzielonego urlopu ojcowskiego. Powyższe nie uległo modyfikacji w związku z wejściem w życie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej”.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

Informator dla pracodawców

17.04.2020

Więcej

Wprowadzone przepisy tarczy antykryzysowej zawierają szczególne rozwiązania, pozwalające pracodawcom na zorganizowanie pracy w nowych warunkach. Przewidują one przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników, a także dofinansowania na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP, zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS.

Poniższy dokument zawiera regulacje prawne wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej według stanu na 17 kwietnia 2020 roku, obejmując łącznie swym opracowaniem rozwiązania dla pracodawców wprowadzone tarczą antykryzysową 1.0 (z 31 marca 2020 roku) oraz  tarczą antykryzysową 2.0. (z 16 kwietnia 2020 roku).

 

Pobierz dokument

Masz wątpliwości ?

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym prawnikiem. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij w treść pytania.

Czy osoby świadczące na rzecz pracodawcy usługi na podstawie umów zlecenia powinny zostać wliczone do liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia, która warunkuje uzyskanie zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS ?

 

Zwolnienie z obowiązku uiszczenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w wysokości 100% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc przysługuje pracodawcom, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób. Zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek przysługuje natomiast pracodawcom, którzy jako płatnicy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób (od 10 do 49 ubezpieczonych).

Wskazane wyżej limity obejmują osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, przez co należy rozumieć zarówno pracowników, jak i osoby współpracujące z pracodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy i złożeniem wniosku o dofinansowanie z FGŚP ?

 

Przepisy tzw. „tarczy antykryzysowej” nie zawierają definicji pojęcia „wynagrodzenie”. Z uwagi na fakt, że jest to pojęcie istotne dla ustalenia zarówno samych wysokości wynagrodzeń pracowników, objętych  porozumieniem w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, jak i wniosku o uzyskanie dofinansowana z FGŚP, pracodawca zmuszony jest zdefiniować to pojęcie samodzielnie.

Uzasadnione jest przyjęcie definicji, która obejmuje wynagrodzenie brutto wskazane w umowie o pracę, przysługujące pracownikowi w miesiącu poprzedzającym obniżenie wymiaru czasu pracy i stawki wynagrodzenia (oraz złożenie wniosku), bez wliczania dodatkowych składników wynagrodzenia, np. nagród, premii kwartalnych.

Powyższa definicja najbardziej odpowiada brzmieniu przepisu i jego celowi oraz treści wniosków urzędowych, w których wskazano, ze wynagrodzenie brutto ma dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania. Oznacza to, że wynagrodzenie to nie powinno obejmować świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez pracodawcę kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

 

Czy pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeżeli otrzymuje świadczenia z PFRON ?

 

Obowiązujące przepisy wskazują, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z FPŚG wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Dotyczy to pomocy ze środków publicznych, do których niewątpliwie należy zaliczyć środki uzyskiwane z PRRON. Oznacza to, że na tę samą część wynagrodzenia tego samego pracownika nie można otrzymać wsparcia dwukrotnie, z różnych źródeł publicznych. Nie wyklucza to jednak otrzymania dofinansowania na rzecz pracowników niepełnosprawnych w ogólności.

Połączenie dofinansowania, o którym mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniami proponowanymi w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (np. dofinansowaniem z FGŚP) jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że w przypadku łączenia różnych form wsparcia z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należy tego dokonać w sposób, który nie prowadzi do uzyskania podwójnego finansowania oraz prawidłowo wypełnić poz. 49 i 53 informacji INF-D-P.

Z uwagi na fakt, że instrumenty z ustaw wchodzących w pakiet tzw. „tarczy antykryzysowej” obowiązują od niedawna i podlegają ciągłym nowelizacją, praktyka ich stosowania dopiero się rozwija. W każdym przypadku zalecane jest dokonanie przez pracodawcę weryfikacji, czy podmiot przyznający pomoc (wojewódzki urząd pracy) nie widzi żadnych przeciwskazań w łączeniu obu rodzajów dofinansowań.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

 

Czy pracodawca może jednocześnie wnioskować o uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP oraz o zwolnienie z obowiązku zapłaty nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne tych samych pracowników ?

 

Istnieje możliwość skorzystania przez pracodawcę zarówno z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, jak i uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty nieopłaconych składek do ZUS, przy czym nie można połączyć tych instrumentów w zakresie dofinansowania na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne tych samych pracowników. Wynika to z faktu, że niedopuszczalne jest uzyskanie w ramach wsparcia dwukrotnie środków finansowych z różnych instytucji, na zapłatę tych samych świadczeń. 

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorcom przysługują z FGŚP również środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

W przypadku pracowników, którzy zostali przez pracodawcę objęci porozumieniem o obniżeniu wymiaru czasu pracy i wykazani we wniosku o uzyskanie dofinansowania z FGŚP również w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, złożenie wniosku do ZUS nie jest dopuszczalne i – w przypadku uzyskania dofinansowania – skutkowałoby obowiązkiem dokonania zwrotu dofinansowania z FGŚP otrzymanego na ten cel.

Reasumując, dofinansowanie z FGŚP może zostać przyznane pracodawcy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku zapłaty nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jednakże zostanie ono pomniejszone o składki odprowadzone do ZUS.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

Czy pracodawca może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za pracowników zatrudnionych u pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy ?

 

Wniosek do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek (w wysokości odpowiednio 100% lub 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek) dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia, przy czym nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu, na jaki zatrudnieni są pracownicy.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca spełnia warunek zgłoszenia do ubezpieczenia odpowiednio do 10 lub do 50 osób może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na wszystkich pracowników. 

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]

Czy pracodawca, który opłacił składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników za marzec 2020 roku może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania tych składek i wnioskować o zwrot lub zaliczenie uiszczonych składek na poczet przyszłych świadczeń ?

 

Przepisy tzw. „tarczy 2.0.” przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 roku także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W celu uzyskania zwolnienia pracodawca musi jednak spełniać ogólne warunki przyznania zwolnienia, tj. być zgłoszonym jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku, zgłosić do ubezpieczeń społecznych:

  • mniej niż 10 ubezpieczonych (w takim przypadku przysługiwać mu będzie uprawnienie do uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia nieopłaconych składek w wysokości 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc).
  • od 10 do 49 ubezpieczonych (w takim przypadku przysługiwać mu będzie uprawnienie do uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia nieopłaconych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, płatnikom składek.

[Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2020 roku]