Konferencja „Zamówienia Publiczne 2016 – efekty nowelizacji w praktyce” już za nami

Konferencja „Zamówienia Publiczne 2016 – efekty nowelizacji w praktyce” już za nami

W dniu 2 czerw­ca 2016r. w ho­te­lu Mer­cu­re w Po­zna­niu od­by­ła się ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja „Za­mó­wie­nia Pu­blicz­ne 2016 – efek­ty no­we­li­za­cji w prak­ty­ce”, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem by­ła na­sza Kan­ce­la­ria wraz z wy­daw­cą bran­żo­we­go mie­sięcz­ni­ka „Prze­tar­gi Pu­blicz­ne”.

Kon­fe­ren­cję za­szczy­cił swo­ją obec­no­ścią Pan prof. zw. dr hab. Ro­man Bu­dzi­now­ski – Dzie­kan Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Ce­lem kon­fe­ren­cji by­ło omó­wie­nie i przy­bli­że­nie pro­po­no­wa­nych zmian do Usta­wy Pra­wo Za­mó­wień Pu­blicz­nych, któ­re są ak­tu­al­nie przedmio­tem dzia­łań le­gi­sla­cyj­nych obu izb par­la­men­tu. Kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi­ła po­nad 100 uczest­ni­ków, głów­nie re­pre­zen­tu­ją­cych Za­ma­wia­ją­cych (urzę­dy pań­stwo­we, po­wia­ty, gmi­ny, szpi­ta­le, jed­nost­ki woj­sko­we, podmio­ty go­spo­dar­cze bę­dą­ce wła­sno­ścią skar­bu pań­stwa) oraz Wy­ko­naw­ców – ko­mer­cyj­ne podmio­ty go­spo­dar­cze dla któ­rych sek­tor pu­blicz­ny jest waż­nym part­ne­rem bi­zne­so­wym.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content