Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na pacjencie – korzystny wyroku poznańskiego Sądu

Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na pacjencie – korzystny wyroku poznańskiego Sądu

W dniu 16 grudnia 2020 roku zakończył się trwający prawie 3 lata proces o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wytoczony przez pacjenta wobec jednego z poznańskich Szpitali. 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał wyrok, oddalający powództwo pacjenta wobec niewykazania roszczenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji słusznie wskazał, iż powód domagając się zadośćuczynienia od pozwanego Szpitala, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodowego wynikającego z treści art. 6 k.c. winien wykazać, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do uwzględniania powództwa. W ocenie Sądu to pacjent powinien dowieść, że po stronie Szpitala doszło do działań zawinionych, skutkujących powstaniem szkody majątkowej bądź niemajątkowej po jego stronie.

Powyższe potwierdza prezentowane przez Kancelarię stanowisko, że w tzw. „procesach lekarskich” to pacjenci występujący z roszczeniami wobec lekarzy lub podmiotów leczniczych powinni przedstawić dowody, z których wynika, że prowadzone leczenie nie odpowiada zasadom aktualnej wiedzy medycznej i nie zostało wdrożone z należytą starannością

W przedmiotowej sprawie powód nie sprostał powyższemu, a wydana przez biegłego sądowego opinia lekarska potwierdziła, że leczenie pacjenta było prawidłowe. 

Sprawa prowadzona była przez radcę prawnego Magdalenę Cieślińską-Dopierałę oraz adwokata Paulinę Kozłowską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej poznańskiego Szpitala.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content