Przedwczesne ustalenia organu podatkowego nie mogą szkodzić podatnikowi. Sukces Kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Przedwczesne ustalenia organu podatkowego nie mogą szkodzić podatnikowi. Sukces Kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Jedną z naczelnych reguł gromadzenia materiału dowodowego w sprawie podatkowej jest reguła, która nakazuje organowi podatkowemu zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Niezebranie kompletnego materiału dowodowego bądź – w razie jego zebrania – nie ustosunkowanie się przez organ podatkowy do zgromadzonych dowodów narusza tę regułę. Jej naruszenie jest przyczyną uchylenia wielu decyzji podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność w branży motoryzacyjnej. W toku kontroli organ podatkowy zakwestionował poprawność kwalifikacji wyrobów akcyzowych, które Podatnik nabywał. W rezultacie Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres objęty kontrolą podatkową.

Klient Kancelarii nie zgodził się z ustaleniami kontroli Naczelnika Urzędu Skarbowego, które zakończyło się wydaniem niekorzystnej dla niego decyzji. Przedmiotowa decyzja została wydana przez organ podatkowy I instancji zaledwie po upływie 2 miesięcy od momentu wszczęcia postępowania w sprawie o skomplikowanym stanie faktycznym.

Ustalenia przedstawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego okazały się przedwczesne, ponieważ w sprawie nie przeprowadzono specjalistycznych badań wyrobów będących przedmiotem postępowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego, określając zobowiązanie w podatku akcyzowym, bazował wyłącznie na pobieżnej analizie kwalifikacji wyrobów akcyzowych. W konsekwencji naruszył on przepisy prawa podatkowego, które dotyczą reguł zbierania materiału dowodowego. 

W wyniku odwołania przygotowanego przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i specjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego I instancji w części, określając zobowiązanie podatkowe w niższej wysokości. W pozostałym zakresie utrzymał jednak niekorzystną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ podatkowy II instancji wyjaśnił, że nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zostały właściwie zaklasyfikowane. Nasz Klient nie zgodził się z tą argumentacją. W efekcie została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W skardze przygotowanej przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i specjalistę ds. podatków Wojciecha Jankowskiego podtrzymano dotychczasowe zarzuty, przy czym dodatkowo wskazano, że organy nie podjęły żadnych czynności dowodowych zmierzających do określenia charakteru produktów nabywanych przez Podatnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację Podatnikowi uznając, że organ I instancji w ogóle nie odniósł się do zgłoszonych środków dowodowych, a organ II instancji nie zajął w tym zakresie żadnego stanowiska. W efekcie, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, doszło do naruszenia przepisów prawa podatkowego poprzez niewyczerpujące zebranie materiału dowodowego i jego pobieżną ocenę w sprawie. Z uwagi na istotne uchybienia w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content