Reprezentując dłużnika wygraliśmy przed Sądem Apelacyjnym sprawę wniesioną przez Urząd Skarbowy dotyczącą skargi pauliańskiej

Reprezentując dłużnika wygraliśmy przed Sądem Apelacyjnym sprawę wniesioną przez Urząd Skarbowy dotyczącą skargi pauliańskiej

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2020 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 103.108,- złotych.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu XIV Wydział Cywilny w Pile toczyło się postępowanie z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. W rozpoznawanej sprawie strona powodowa domagała się ochrony skargą pauliańską swej wierzytelności powstałej nie ze stosunku cywilnoprawnego, ale ze stosunku administracyjnoprawnego; charakter tej wierzytelności był publicznoprawny. Organ podatkowy wydał decyzje określające zobowiązania podatkowe, a w tym postępowaniu nie występowała charakterystyczna dla stosunków cywilnoprawnych równorzędność podmiotów tych stosunków i wzajemność (ekwiwalentność) ich świadczeń, lecz stosunki kształtowane na zasadzie nadrzędności, w których jedna strona występowała w charakterze organu administracyjnego. 

W toku procesu skutecznie wykazaliśmy, że nasz Klient będący w tej sprawie dłużnikiem, nie miał świadomości, iż działa z pokrzywdzeniem wierzyciela. 

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny w Pile oddalił powództwo Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile, a Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalając apelację powoda, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji. Tym samym po ponad 2,5 letnim procesie, postępowanie zostało prawomocnie zakończone.   

Na wszystkich etapach postępowania, naszego Klienta (dłużnika) reprezentowały:  radca prawny Renata Kawula oraz adwokat Anna Marciniak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content