Zamek w Stobnicy: WSA w Warszawie uchylił decyzję RDOŚ w Poznaniu i decyzję GDOŚ w Warszawie

Zamek w Stobnicy: WSA w Warszawie uchylił decyzję RDOŚ w Poznaniu i decyzję GDOŚ w Warszawie

W dniu 11 marca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydal wyrok  uwzględniający skargę skierowaną przez Kancelarię w imieniu spółki D.J.T. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) z dnia 31 lipca 2019 r., którą utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z dnia 26 kwietnia 2019 r., którą z kolei uchylono ostateczną decyzję RDOŚ z dnia 6 maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót i wniesiono sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej na działkach zlokalizowanych w Stobnicy, gmina Oborniki.

Sprawa budowy Zamku w Stobnicy od wielu miesięcy budzi zainteresowanie społeczne. Decyzja RDOŚ z dnia 26 kwietnia 2019 r., wydana w ramach wznowionego z urzędu postępowania administracyjnego, była decyzją podważającą jedną z podstaw prawnych prowadzenia inwestycji budowlanej – i to wydaną ponad 4 lata wcześniej. Postępowanie prowadzone było w trybie nadzwyczajnym. 

Skarżący podnosił przede wszystkim to, że RDOŚ nie przysługuje już kompetencja do wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia, a to ze względu na upływ 30-dniowego terminu na jego wniesienie wynikającego z przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nadto argumentacja koncentrowała się na wskazaniu, że brak jest jakichkolwiek podstaw do czynienia twierdzeń, że możliwe jest ingerowanie w wydaną w 2015 r. decyzję w związku z rzekomo nowymi dowodami i faktami, które nie były znane Organowi podczas wydawania decyzji pierwotnej. Skarżący stanowczo zaprzeczył temu by realizował inwestycję inną niż ta objęta decyzją RDOŚ z 2015 r. i by wprowadził Organ w błąd co do okoliczności faktycznych istotnych dla sprawy.

Podzielając argumenty wywiedzionej skargi, WSA w Warszawie wskazał, że w sprawie nie wystąpiła podstawa wznowienia postępowania, o której mowa w przepisie art. 145 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania administracyjnego. Co istotne, Sąd uznał, że wada postępowania wznowieniowego nie dotyczy tylko postępowania GDOŚ, ale także RDOŚ. Stąd rozstrzygnięcie o uchyleniu dwóch decyzji. Podkreślić należy, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym nie pozwalały Sądowi na wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego za organy – stąd sprawa musi wrócić do Organu I instancji. 

Inwestora w sporze z organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania sądowoadministracyjnego reprezentowali: adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun i adwokat Aneta Fornalik.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocne i  podlega zaskarżeniu. Obecnie strony oczekuję na sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. 

Podkreślić należy, że omawiany wyrok potwierdza aktualną legalność prowadzonej budowy – i to wbrew nierzetelnym doniesieniom medialnym co do budowy Zamku w Stobnicy bez wymaganych prawem zezwoleń.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content