Sąd potwierdził zasadność roszczeń naszego Klienta – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Sąd potwierdził zasadność roszczeń naszego Klienta – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

W zainicjowanym w 2018 roku w imieniu Klienta – spółki prawa handlowego, nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN) – sporze, prowadzonym przeciwko bankowi, który prowadził sprzedaż przedmiotowych certyfikatów, Sąd Gospodarczy w Poznaniu podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, wydając wyrok wstępny, w którym uznał roszczenie powoda o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez bank certyfikatów za usprawiedliwione co do zasady.

Sprawa dotyczy nabycia przez Klienta w pozwanym banku certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Produkt ten był niedostosowany do jego potrzeb inwestycyjnych, a sam proces jego dystrybucji przez pozwany bank pozostawał w sprzeczności z interesem Klienta oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Na drodze sądowej Klient dochodzi zapłaty równowartości ceny nabycia certyfikatów inwestycyjnych, powiększonej o poniesione z tego tytułu koszty, z uwzględnieniem utraty siły nabywczej pieniądza od daty ich nabycia. Bank nie zgodził się ze stanowiskiem Klienta, wskazując, że nie ziściły się podstawy jego odpowiedzialności odszkodowawczej.

Sąd Gospodarczy w Poznaniu podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, reprezentowanego przez adwokata Pawła Sowisło oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza, wydając wyrok wstępny i potwierdzając tym samym zasadność skierowanych przeciwko bankowi roszczeń.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content