Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania

Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania

W dniu 16 marca 2022 roku Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania na rozprawie skargę kasacyjną sporządzoną w imieniu naszego Klienta – zwolnionego pracownika.

Spór dotyczy sprawy, w której umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska. Stosunek pracy pracownika objęty był szczególną ochroną, a pracodawca naruszył przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, bowiem nie uzyskał obligatoryjnej zgody właściwej rady lekarskiej, której członkiem był powód. Pracownik odwołał się od złożonego wypowiedzenia, wnosząc o przywrócenie do pracy. Sąd I instancji uznał roszczenie za uzasadnione i przywrócił powoda do pracy w pozwanym Szpitalu, na poprzednich warunkach.

Na skutek rozpoznania apelacji pozwanego pracodawcy, Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zasądził na rzecz pracownika kwotę 49.236,93 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, tytułem odszkodowania w związku z naruszającym przepisy rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd stwierdził, iż przywrócenie do pracy (zgodnie ze zgłoszonym żądaniem) byłoby sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przysługującego pracownikowi prawa z uwagi na rzekome naruszenie przez niego zasad współżycia społecznego. Naruszenie to miało przejawiać się m.in. w deklaracji zgłoszenia w przyszłości ewentualnych dalszych roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Zwolniony pracownik nie zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Skarżący pozostaje na stanowisku, że stosownie do treści art. 45 § 1 k.p., Sąd związany był zgłoszonym w postępowaniu żądaniem o przywrócenie do pracy. W konsekwencji Sąd II instancji przekroczył zakres swojej kognicji i orzekł o tym, czego nie żądał powód. W sprawie ziściły się przesłanki naruszającego przepisy wypowiedzenia umowy o pracę, a zarazem nie występowały okoliczności uzasadniające niecelowość lub brak możliwości przywrócenia do pracy. Postępowanie pracownika wobec pracodawcy z całą pewnością nie naruszało także zasad współżycia społecznego.

Sprawa jest prowadzona przez radcę prawnego Ewelinę Jeglikowską oraz adwokat Paulinę Kozłowską.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content