Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ), Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego (SPDSK) oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, obecnie działający pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), a ponadto o wykreśleniu SKDJ z KRS. Dla wszystkich ww. szpitali biorących udział w procesie połączenia, podmiotem tworzącym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Połączeniu szpitali sprzeciwiały się związki zawodowe (w tym działające przy SKDJ), które złożyły w sądzie rejestrowym, przed którym toczyło się postępowanie w przedmiocie połączenia i wykreślenia SKDJ z KRS szereg pism, wniosków, jak też skarg na orzeczenie referendarzy sądowych dotyczących połączenia. Na skutek działań podjętych przez związki zawodowe doszło do zablokowania procedury stwierdzenia prawomocności orzeczenia o połączeniu szpitali wydanego w dniu 10 grudnia 2018 roku oraz o wykreśleniu SKDJ z KRS.

Powyższa sytuacja miała precedensowy charakter w skali kraju i była wynikiem obowiązujących, a w ocenie Kancelarii wadliwych, regulacji prawnych dotyczących procedury łączenia szpitali poprzez przeniesienie majątku jednego SP ZOZ na inny, biorący udział w procesie połączenia. Zgodnie bowiem z art. 67 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, skutek połączenia następuje dopiero w dniu wykreślenia podmiotu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei, wpisy dotyczące wykreślenia z KRS, w przeciwieństwie do pozostałych wpisów, są skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS. 

Kancelaria przystąpiła do toczącego się postępowania rejestrowego i działając w imieniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (podmiot przejmujący w procesie połączenia) podjęła działania zmierzające do uzyskania prawomocności wpisu o wykreśleniu SKDJ z KRS. W toczącym się postępowaniu rejestrowym UCK WUM reprezentowała radca prawny Magdalena Sobczak.

W dniu 15 października 2019 roku referendarz sądowy wydał orzeczenie o odmowie stwierdzenia prawomocności postanowienia o wykreśleniu SKDJ z KRS z uwagi na toczące się postępowania wpadkowe z udziałem związków zawodowych. Kancelaria złożyła w dniu 28 października 2019 roku na skargę na ww. orzeczenie referendarza sądowego. Argumentowała przed sądem rejestrowym, że nie każde postępowanie wpadkowe, w tym inicjowane przez podmioty nieuprawnione jakimi w tym wypadku były związki zawodowe, stanowi przeszkodę w stwierdzeniu prawomocności orzeczenia, a jedynie to, które otwiera drogę do wniesienia środka odwoławczego lub środka zaskarżenia. Ponadto stała na stanowisku, że stwierdzenie prawomocności powinno nastąpić z datą 1 stycznia 2019 roku.

Na skutek wniesionej przez Kancelarię skargi, w dniu 22 stycznia 2020r. sąd rejestrowy stwierdził prawomocność orzeczenia z dnia 10 grudnia 2018 roku o wykreśleniu SKDJ z KRS. W dniu 23 stycznia  2020 roku w KRS została ujawniona wzmianka o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Stwierdzenie prawomocności miało decydujący wpływ na funkcjonowanie podmiotu przejmującego, w tym możliwości realizowania przez niego uprawnień (np. korzystanie ze środków finansowych przeznaczonych dla SKDJ) i wykonywania obowiązków wynikających z sukcesji uniwersalnej związanej z połączeniem. Po wydaniu orzeczenia o wykreśleniu SKDJ z KRS, ale jeszcze przed uprawomocnieniem, nie można było rozstrzygać definitywnie o statusie prawnym SKDJ. Brak wpisu w KRS w tym zakresie uniemożliwiał jednoznaczne stwierdzenie, iż doszło do zakończenia procedury połączenia, a z drugiej strony nie można było mówić o SKDJ jako podmiocie istniejącym, albowiem stwierdzenie prawomocności, wskutek upływu terminu na zaskarżenia orzeczenia o wykreśleniu SKDJ z KRS, powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2019r. Dalsze funkcjonowanie w takim stanie faktycznym i prawnym (brak stwierdzenia prawomocności) mogłoby doprowadzić do niewyobrażalnych, negatywnych skutków dla szpitala przejmującego i nie uzyskanie pożądanego i oczekiwanego na skutek połączenia, efektu synergii.

Powyższe uzasadnia wniosek de lege ferenda, aby  w przypadku łączenia SPZOZ-ów poprzez przejęcie jednego lub więcej SP ZOZ-ów, przepisy ustawy o działalności leczniczej wiązały skutek połączenia z datą wpisu o połączeniu w KRS, a nie z datą uprawomocnienia wpisu o wykreślenie przejmowanego podmiotu, jak ma to miejsce obecnie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content