Stwierdzenie utrzymywania się w organizmie pracownika jakiekolwiek ilości alkoholu, uprawnia pracodawcę do zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym

Stwierdzenie utrzymywania się w organizmie pracownika jakiekolwiek ilości alkoholu, uprawnia pracodawcę do zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym

Wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 12 października 2021 roku, oddalono powództwo skierowane przeciwko będącemu pracodawcą klientowi Kancelarii, o przywrócenie do pracy, w związku z wypowiedzeniem powodowi umowy o pracę z jego winy, z uwagi na stwierdzenie ciężkiego naruszenia przez powoda podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na obowiązku pozostawania w całkowitej trzeźwości w godzinach pracy.

Przedmiotowa sprawa była o tyle bezprecedensowa, iż dotyczyła stwierdzenia u pracownika podczas wykonanego przez funkcjonariuszy Policji badania alkomatem, stężenia alkoholu we krwi, które nie spełniało definicji wystąpienia „stanu po spożyciu alkoholu” (który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) lub „stanu nietrzeźwości” (który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku powoda, obecność alkoholu w wydychanym powietrzu była niższa, niemniej jednak świadczyła ona o utrzymywaniu się w jego organizmie alkoholu w godzinach pracy.

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce nie poparł tym samym argumentacji strony powodowej, która sprowadzała się zarówno do kwestionowania przesłanki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w związku z brakiem występowania u powoda co najmniej stanu po spożyciu alkoholu, jak też podnoszenia okoliczności dotyczących zażywania przez powoda produktów leczniczych, czy stosowania preparatów alkoholowych do dezynfekcji rąk oraz skóry, które miałyby mieć wpływ na wynik przeprowadzonego u niego badania na obecność alkoholu. W niniejszej sprawie Sąd zasięgnął wiedzy specjalnej biegłego z dziedziny toksykologii, który wykluczył możliwość wpływu tego rodzaju substancji na wynik badania, a także wyjaśnił sprzeczność pomiędzy twierdzeniami powoda dotyczącymi godziny spożycia alkoholu oraz stężeniem, które stwierdzono u powoda podczas badania.

Tym samym, w ślad za stanowiskiem prezentowanym przez Kancelarię, orzekający w sprawie Sąd uznał, że naruszenie pracowniczego obowiązku pozostawania w trzeźwości, aktualizuje się nie tylko po spożyciu ilości alkoholu, która prowadzi do wystąpienia „stanu nietrzeźwości” lub „stanu po użyciu alkoholu”, ale jakiejkolwiek ilości alkoholu, powodującej jego utrzymywanie się w organizmie pracownika, w godzinach pracy. W uzasadnieniu wyroku Sąd trafnie podniósł, iż: Normy zawartości alkoholu mają znaczenie przy prawnokarnej ocenie danego zdarzenia, nie zaś przy analizie czy powód dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczychSąd zwrócił także uwagę na fakt, że powód zajmował stanowisko kierownicze, które wymagało od niego szczególnej staranności przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny. Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili: adwokat Joanna Kaczmarek-Pawlak, adwokat Paulina Kozłowska oraz adwokat Michał Górski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content