Sukces w sporze o zapłatę kary umownej

Sukces w sporze o zapłatę kary umownej

Zainicjowany w 2014 roku przez Kancelarię w imieniu Klienta – spółki z branży budowlanej, specjalizującej się w budowie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – spór, prowadzony przeciwko zagranicznemu kontrahentowi, zakończył się sukcesem. W dniu 16 lipca 2019 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął sprawę w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła kar umownych naliczonych przez Klienta, występującego w charakterze wykonawcy, z tytułu odstąpienia przez niego od łączącej strony sporu umowy o roboty budowlane z przyczyn obciążających kontrahenta – podwykonawcy – mianowicie daleko idącego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Łączna kwota naliczonych kar umownych wynosiła prawie 5 milionów złotych, na drodze sądowej Nasz Klient dochodził zapłaty kwoty ponad 600.000 złotych. Kontrahent nie zgadzał się ze stanowiskiem naszego Klienta, kwestionując istnienie podstaw do odstąpienia od umowy oraz nałożenia kar umownych. W zainicjowanym w imieniu Klienta przez Kancelarię sporze kontrahent wniósł pozew wzajemny, domagając się zapłaty przez Klienta kwoty prawie 7 milionów złotych.

Wśród istotnych kwestii badanych przez Sądy wskazać należy m.in. ziszczenie się przesłanek do skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, istnienie podstaw do naliczenia kar umownych oraz zasadność dochodzonych przez kontrahenta powództwem wzajemnym kwot. Rozstrzygnięcie tych zagadnień wymagało skorzystania z pomocy biegłego sądowego. W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w całości uwzględnił powództwo główne, uwzględniając powództwo wzajemne w niewielkim zakresie (w niespełna 2%). Przeciwnik procesowy wniósł apelację w zakresie powództwa głównego w całości, natomiast w zakresie powództwa wzajemnego w części. 

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyniku wywiedzionych przez obie strony sporu apelacji w wyroku z dnia 16 lipca 2019 roku podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, reprezentowanego przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza, oddalając apelację przeciwnika procesowego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content