Sukces w sprawie funkcjonariusza objętego tzw. „ustawą dezubekizacyjną” przed Sądem Najwyższym – klienta reprezentował adwokat Jan Dudzik

Sukces w sprawie funkcjonariusza objętego tzw. „ustawą dezubekizacyjną” przed Sądem Najwyższym – klienta reprezentował adwokat Jan Dudzik

9 stycznia 2024 r. Sąd Najwyższy (sprawa o sygnaturze III USKP 102/23) rozpoznał skargę kasacyjną klienta ‎Kancelarii od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uchylając zaskarżony wyrok oraz zmieniając poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w ten sposób, że przyznał odwołującemu się prawo do emerytury policyjnej w wysokości obliczonej od dnia 1 października 2017 r. z pominięciem art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 ze zm.).

Uwzględniając zarzut zawarty w skardze kasacyjnej, Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 15 ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej ma charakter represyjny i jest całkowicie oderwany od zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten narusza także model demokratycznego państwa prawnego wyrażony w art. 2 Konstytucji RP. Zdaniem Sądu Najwyższego w demokratycznym państwie prawa nie mogą korzystać z ochrony rozwiązania normatywne w jawny sposób nierówno traktujące obywateli, które w nieprawidłowy (odwetowy) sposób sankcjonują na gruncie prawa zabezpieczenia społecznego „rozliczeni historyczne”.

Klient Kancelarii to wielokrotnie odznaczany funkcjonariusz, który służył w Policji przez ponad 26 lat. Nadzorował osobiście m.in. sprawy dotyczące zabójstw, porwań dla okupu i innych ciężkich przestępstw. Służbę w PRL pełnił przez okres około 2 lat, w związku z czym jego świadczenie zostało ograniczone do średniej emerytury wypłacanej z ZUS.

W wyniku wygranej przed Sądem Najwyższym, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ponownie ustali klientowi Kancelarii emeryturę policyjną w pełnej wysokości oraz wypłaci na jego rzecz wyrównanie za okres od 1 października 2017 roku do dnia wypłaty.

Przed Sądem Najwyższym klienta reprezentował adwokat Jan Dudzik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content