Szansa na wznowienie postępowań podatkowych zakończonych decyzją ostateczną

Szansa na wznowienie postępowań podatkowych zakończonych decyzją ostateczną

Decyzje podatkowe, od których nie służy już odwołanie, obowiązują, nawet jeśli są wadliwe. Na podstawie obowiązujących w obiegu prawnym decyzji, organy mogą prowadzić postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzonego postępowania zakończonego decyzją ostateczną istnieją możliwości prawne, które pozwalają uzyskać wznowienie postępowania.

Wznowienie postępowania jest jednym z nadzwyczajnych trybów postępowania podatkowego. Nadzwyczajne tryby postępowania służą wyeliminowaniu z obrotu prawnego ostatecznych decyzji podatkowych, których zmianę lub obalenie uzasadnia interes stron, ciężkie wady decyzji lub ich dezorganizujący wpływ na stosunki prawne. Wznowienie postępowania zmierza do usunięcia ciężkich wad postępowania podatkowego, które ujawniły się już po wydaniu decyzji ostatecznej. Jego istotą jest ponowne rozpatrzenie sprawy podatkowej zakończonej decyzją ostateczną ze względu na kwalifikowane wady, jakimi obarczone było postępowanie poprzedzające wydanie tej decyzji. Wady te stanowią jednocześnie przesłanki wznowienia postępowania.

Jednym z naruszeń przepisów postępowania, które może prowadzić do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną, jest brak zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu przedawnienia. 

W czerwcu 2020 r. doradca podatkowy Iwona Jacieczko uzyskała dla naszego Klienta wznowienie dwóch postępowań podatkowych prowadzonych za lata 2008 i 2009, w których wydano ostateczne decyzje i prowadzono postępowanie egzekucyjne mimo, że zobowiązania podatkowe określone w ww. decyzjach wygasły na skutek przedawnienia. W przedmiotowych sprawach prawidłowo ustanowionemu pełnomocnikowi podatnika nie doręczono zawiadomień o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tym samym nie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Pominięcie w zakresie doręczenia pism ustanowionego w sprawie pełnomocnika oznacza, że pisma te nie weszły do obrotu prawnego w sposób wymagany przepisami prawa.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content