Uzyskaliśmy kolejne korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2035/23)

Uzyskaliśmy kolejne korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2035/23)

Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie (KIO 2035/23), w którym oddaliła odwołanie wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (obłożenie operacyjne)”, znak postępowania PN-36/23.

Odwołujący tj. Mőlnlycke Health Care Polska sp. z o. o. zarzucił Zamawiającemu niezasadne wezwanie do wyjaśnień w zakresie wyliczenia zaoferowanej w ofercie ceny, a także przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez uznanie że wyjaśnienia złożone przez Odwołującego nie uzasadniły podanej w ofercie ceny i w rezultacie niezgodne z przepisami p.z.p. odrzucenie jego oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza w całości przyznała rację Zamawiającemu, który zwrócił uwagę że zarzut, dotyczący niezasadnego wezwania do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, jest spóźniony na tym etapie postępowania o udzielnie zamówienia. Ponadto podniósł, że Odwołujący nie uniósł ciężaru wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska.

Zamawiającego tj. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content