Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 27 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie (KIO 2348/22), w którym oddaliła odwołanie (oraz umorzyła w części dotyczącej zarzutów cofniętych przez Odwołującego) wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”, znak postępowania SZ.271.16.2022.

Odwołujący zarzucił wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wprowadzenie Zamawiającego w błąd odnośnie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert tj. okoliczność opisaną w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Odwołujący domagał się odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Tym samym KIO potwierdziła zasadność dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego.

Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Łukasz Miatkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content