Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w precedensowej sprawie pracowniczej o przywrócenie do pracy

Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w precedensowej sprawie pracowniczej o przywrócenie do pracy

W sprawie o przywrócenie pracownika do pracy oraz ustalenie treści stosunku pracy, Kancelaria w osobie radcy prawnego Magdaleny Sobczak reprezentowała pozwanego pracodawcę, tj. Urząd Gminy. Pracownik został zatrudniony w Urzędzie na stanowisku sekretarza gminy. Pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę pracownikowi, który jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych z kartą przydziału kryzysowego podlegał szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem na gruncie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było niespełnianie przez pracownika kryteriów umożliwiających zatrudnienie na stanowisku sekretarza gminy określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, a mianowicie nie posiadał on odpowiedniego stażu pracy na stanowiskach wskazanych w ustawie. 

Pracownik domagał się przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Urząd Gminy stał na stanowisku, że powództwo powinno zostać oddalone, a w  razie stwierdzenia  wadliwego rozwiązania umowy, w sprawie należy rozważyć, czy dopuszczalne jest przywrócenie do pracy pracownika szczególnie chronionego na stanowisko, do którego osoba ta nie ma potrzebnych kwalifikacji określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. W ocenie pozwanego w zaistniałych okolicznościach Sąd powinien rozpatrzyć możliwość zastosowania w sprawie przepisu art. 4771 k.p.c. w zw. z art. 8 k.p., który umożliwia Sądowi zasądzenie odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy, ponieważ wydanie orzeczenia o przywróceniu do pracy w istocie doprowadzi do naruszenia prawa. 

Zarówno Sąd I instancji, jak też Sąd II instancji stwierdził, że w sporze o przywrócenie pracownika szczególnie chronionego do pracy, Sąd nie ma obowiązku badania podniesionej przez pozwanego kwestii, albowiem samo stwierdzenie uchybienia formalnego polegającego na zwolnieniu z pracy pracownika chronionego kończy procedowanie  w sprawie i umożliwia przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W związku z powyższym Pracownik został przywrócony do pracy i zasądzono na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. 

W związku z tym, Urząd Gminy reprezentowany w sporze przez radcę prawnego Magdalenę Sobczak wniósł skargę kasacyjną od orzeczenia Sądu II instancji do Sądu Najwyższego, a podstawę wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania stanowiło istnienie zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności przywrócenia do pracy pracownika nie posiadającego kwalifikacji do dalszego zatrudnienia na stanowisku, na które został przywrócony. Sąd Najwyższy, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 7 października 2020 roku wydał wyrok uchylający zaskarżoną część orzeczenia Sądu II instancji. W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd Najwyższy podzielił argumentację radcy prawnego Magdaleny Sobczak i uznał, że obowiązkiem Sądu w okolicznościach przedmiotowej sprawy była weryfikacja statusu Powoda jako posiadającego lub nieposiadajacego kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku sekretarza gminy, a w przypadku stwierdzenia, że nie posiada on tych kwalifikacji, Sąd powinien wziąć pod uwagę możliwość zastosowania art. 4771k.p.c. zamiast orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content